Auteur van dit artikel
Tineke Stikker
Tineke Stikker

tstikker@ggznederland.nl

bekijk op GGZ Connect

Modelconvenant en protocol zorg- en veiligheidshuizen

Vanaf begin mei zijn een modelconvenant en modelprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) beschikbaar. Beide documenten zijn opgesteld door de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein (1). Zij zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid. Zowel het modelconvenant en -protocol voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG die per 25 mei van kracht worden.

Wat regelt het modelconvenant en wat regelt het modelprotocol?

Het modelconvenant regelt de juridische inbedding van het samenwerkingsverband ZVH en de afspraken daarover op organisatieniveau. Denk daarbij aan doel en functie van het ZVH, de structuur en bijbehorende functies in het ZVH, de governance en besluitvorming over het ZVH. Het protocol regelt de eisen die vanuit de privacywetgeving en de geldende juridische kaders van de samenwerkingspartners gesteld moeten worden aan de gegevensverwerking bij het behandelen van casussen in het ZVH.

De stukken bouwen voort op eerdere documenten die de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid heeft vastgesteld, zoals het de notitie Gegevensdeling in het zorg en veiligheidsdomein; handvat gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein, en het document ‘Vertaling van handvat naar de praktijk’.

Scope van modelconvenant en protocol

Beide documenten zijn in lijn met het landelijk kader voor de veiligheidshuizen uit 2013. Zij zijn geënt op de behandeling van complexe casuïstiek in het ZVH.

Indien een ZVH ook andere taken uitvoert dan de behandeling van complexe casuïstiek volgens het landelijk kader, dient het die taken apart te benoemen in het convenant, en voor elk van die taken een apart protocol op te stellen. Dat laatste is noodzakelijk omdat bij andere taken in het algemeen ook de verantwoordelijkheden voor de gegevensverwerking anders liggen. Wel is het zo dat het nu gepubliceerde modelprotocol voor een groot deel herbruikbaar zal zijn.

De werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein zal nog met handreikingen komen voor het opstellen van protocollen voor andere taken.

Implementatie modeldocumenten

In de regio’s dient nu aan de slag te gaan met de implementatie van de modeldocumenten. Met het bestuur van de landelijke vereniging managers veiligheidshuizen (LVMV) is afgesproken dat iedereen dit jaar in hun regionale stuurgroep de stukken bespreekt.