Auteur van dit artikel
Fianne Bremmer
Fianne Bremmer

fbremmer@ggznederland.nl

bekijk op GGZ Connect

Rapport Algemene Rekenkamer “Bekostiging van de curatieve ggz”

Rapport Algemene Rekenkamer “Bekostiging van de curatieve ggz”

Gisteren verscheen het rapport van de Algemene Rekenkamer over de bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg. De Rekenkamer gaat in op de huidige praktijk van prestatiebekostiging en de ontwikkelingen om het bekostigingsmodel te verbeteren.  

GGZ Nederland onderschrijft op hoofdlijnen de conclusies en aanbevelingen. Bijvoorbeeld dat er geen sprake is van een evenwichtige machtsverhouding tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. GGZ Nederland is van mening dat de onderhandelingsmacht van de zorgverzekeraar onevenredig groot is ten opzichte van de zorgaanbieder. Het creëren van een betere balans is voor ons dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Bekostigingsmodel

De ontwikkeling van een nieuw bekostigingsmodel is ook meegenomen in het rapport. GGZ Nederland ontwikkelt samen met andere branchepartijen en de NZa de productstructuur voor de curatieve ggz. Dit bevindt zich nog in een beginstadium. Pilots moeten uitwijzen welk instrumentarium geschikt is voor de doelen die met de productstructuur worden beoogd. De Rekenkamer adviseert om voldoende tijd te nemen om te komen tot een verbeterd bekostigingsmodel. GGZ Nederland onderschrijft dit.

ROM in de ggz

De Rekenkamer gaat ook in op het gebruik van ROM in de ggz en de gebruikswaarde van de benchmark. Wij delen de conclusie dat er de afgelopen jaren veel data is verzameld en het denken over continue kwaliteitsverbetering goed op gang is gekomen, maar dat de huidige kwaliteit van de data nog onvoldoende is om te gaan gebruiken als basis voor inkoop of als basis voor de nieuwe bekostiging.

GGZ Nederland vindt dat bij de doorontwikkeling het zwaartepunt meer moet liggen op de primaire doelen die de ggz met ROM beoogt: het bijdragen aan de regie van de patiënt en een doelmatige voortgang van de behandeling en het bijdragen aan interne kwaliteitsverbetering door van elkaar te leren. GGZ Nederland wil het huidige ROM systeem dan ook samen met stakeholders vanuit bovengenoemde doelen verder ontwikkelen.