Auteur van dit artikel
Femme van Leeuwen
Femme van Leeuwen

fvleeuwen@ggznederland.nl

bekijk op GGZ Connect

Reactie GGZ Nederland op onderzoek inspecties zaak Udo D.

Donderdag 18 augustus is het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over hun onderzoek naar het handelen van de ‘vierhoek’ – politie, Openbaar Ministerie, burgemeester en GGZ Friesland – met betrekking tot de casus D. openbaar gemaakt. De aanleiding voor het onderzoek was een zeer ernstig geweldsdelict op 19 oktober 2015, waarbij een vrouw op straat werd gedood en een andere vrouw werd verwond.

De Inspecties hebben in dit onderzoek beoordeeld of alle betrokkenen in de periode voorafgaand aan de tragische gebeurtenissen hebben gehandeld zoals van hen mag worden verwacht.

De Inspecties stellen in het rapport:

“Casuïstiek als die van D. staat niet op zichzelf. De thematiek van verwarde, zorgmijdende personen met complexe psychiatrische problematiek die een gevaar kunnen vormen voor de samenleving, is al langer in beeld. Van deze doelgroep is bekend dat zij zich voortdurend op het snijvlak van strafrecht en zorg bevindt en moeilijk grijpbaar is. Goede informatie-uitwisseling en samenwerking tussen gemeente, politie, OM en GGZ is daarmee essentieel om de gevaren voor de samenleving die door deze doelgroep wordt veroorzaakt, zoveel als mogelijk af te wenden. In dit onderzoek komt naar voren dat deze partijen in de casus D. goed hebben samengewerkt en geanticipeerd op ontwikkelingen met betrekking tot D. die tot gevaar voor de samenleving zouden kunnen leiden. Ook was er sprake van een goede onderlinge informatie-uitwisseling. Daarmee gaven deze partijen in de praktijk al een goede invulling aan hetgeen de Commissie Hoekstra later heeft aanbevolen ten aanzien samenwerking tussen justitie en zorg.”

GGZ Nederland benadrukt dat de ggz verantwoordelijk is voor de behandeling van mensen met psychische stoornissen, maar heeft daarnaast ook een verantwoordelijkheid in de veiligheid van de samenleving. Juist vanuit onze ambulantiseringsambitie moeten wij oog hebben voor de mogelijke consequenties daarvan voor het gevoel van veiligheid van burgers en professionals die zich bezighouden met veiligheid in de samenleving. De rol van de ggz kan hierin variëren. Als het gaat om zorgverlening is de ggz probleemeigenaar als het gaat om veiligheidsvraagstukken kan de ggz een adviserende rol hebben.

GGZ Nederland betreurt dat dit soort tragische gebeurtenissen kunnen voorkomen. Zelfs daar waar  de samenwerking tussen zorginstellingen, politie, Openbaar Ministerie en burgemeester goed verloopt. Met o.a. het programma van het Aanjaagteam Verwarde Personen worden stappen gezet om de relatie tussen zorg en veiligheid verder te optimaliseren. GGZ Nederland heeft dit hoog op de agenda staan, en op regionaal niveau werken de ggz-organisaties in de keten samen op het thema zorg en veiligheid.