Thema's

Meer openbaarheid over declaraties in de zorg

De brancheorganisaties in de zorg, waaronder GGZ Nederland, hebben gisteren besloten om de zorgbrede governancecode te herijken en stevig te vernieuwen. Transparantie en bijdragen aan maatschappelijk vertrouwen zijn daarbij leidende principes. In dit verband hebben zij ook... » Lees meer

Argus Informatie Centrum ondergebracht bij SBG

In 2015 is GGZ Nederland gestart met het realiseren van een onafhankelijke centrum voor Argusinformatie, het Argus Informatie Centrum (AIC). Het centrum heeft tot doel de beschikbaarheid van informatie over de toepassing van dwangmaatregelen in de ggz te borgen. Het centrum gene... » Lees meer

IGZ: Aantal separaties in de ggz neemt af

IGZ: Aantal separaties in de ggz neemt af GGZ Nederland is blij met de conclusie van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) dat ggz-instellingen veel verbeteringen hebben geboekt bij het terugdringen van separaties. In het rapport van de IGZ dat vandaag verschijnt, staat dat ook alle bezochte ggz-instellingen voldoen a... » Lees meer

Modeloplegger rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

In de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet ontstaan mogelijk problemen met de rechtmatigheid. Om problemen achteraf te voorkomen is in samenwerking met de VNG en het project iZA de “modeloplegger rechtmatigheid” opgesteld. De NBA heeft hierbij geadviseerd. De mo... » Lees meer

Schippers stuurt brief over Jaarrekeningentraject cGGZ

Minister Schippers van VWS heeft op 28 mei de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het jaarrekeningentraject cGGZ. De sector ligt op schema, concludeert de minister, zoals is afgesproken in het plan van aanpak van de jaarrekeningen. In de komende maanden zullen g... » Lees meer

GGZ-sector favoriete werkgever in de Zorg

Intermediair Imago Onderzoek: de favoriete werkgevers van 2015. De ggz sector is de winnaar van de meest favoriete werkgever in de functiegroep Zorg. Dit is gisteren bekend gemaakt door het blad Intermediair, dat een onderzoek heeft laten uitvoeren door Motivaction in opdracht v... » Lees meer

Onderhandelingsresultaat Cao GGZ

GGZ Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU ’91 en FBZ hebben vannacht na twee jaar onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt  voor de nieuwe cao ggz. De nieuwe cao loopt tot 1 maart 2017. Er  is een loonsverh... » Lees meer

GGZ Nederland verheugd met plan van aanpak jaarrekeningen ggz

Op 2 december is door alle betrokken partijen overeenstemming bereikt over het plan van aanpak voor het goedkeuren van de jaarrekeningen in de ggz. In april 2014 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (verder genoemd de NBA) een audit alert uitgebracht ten aanzi... » Lees meer

GGZ Nederland stelt vragen over regeldruk

In de Tweede Kamer spreekt de vaste commissie voor Economische Zaken op 20 maart over ondernemen en regeldruk. Onderwerp van gesprek zijn onder meer de plannen van het kabinet om de regeldruk, ook in de zorg, te verminderen. GGZ Nederland heeft voorafgaand aan dit overleg een br... » Lees meer

GGZ Nederland en E-hulp.nl werken samen aan opschaling e-health

De brancheorganisatie GGZ Nederland en kennis- en adviescentrum E-hulp.nl werken samen om de implementatie en opschaling van e-health in de ggz te bevorderen. De samenwerking is een uitvloeisel van het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ dat gesloten is tussen partijen als VWS, zor... » Lees meer