A Functiewaardering

Toelichting op cao kennisnet
Vragen en antwoorden klik hier
Competentiemanagement in de ggz klik hier

Artikel 1 Algemeen

 1. De functie van de werknemer is met toepassing van het actuele computerondersteunde FWG-systeem door de werkgever ingedeeld in een van de functiegroepen, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Deze indeling op basis van het FWG-systeem geldt niet voor:
  • werknemers in opleiding als bedoeld in A en B van H8, behoudens werknemers genoemd in Hoofdstuk 8A artikel 4;
  • de medisch specialist.
   Voornoemd FWG-systeem maakt deel uit van de FWG-overeenkomst, onderdeel van deze cao.
 2. De werknemer wordt niet in het bezit gesteld van het FWG-systeem, maar kan bij de werkgever wel inzage krijgen in het systeem.
 3. Het in lid 1 bepaalde geldt niet als en zolang:
  • voor de werknemer die vóór 1 januari 1985 in dienst is getreden volgens artikel 13 van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag, vóór 1 januari 1985 ontheffing van deze Wet is gekregen of aangevraagd;
  • voor de werknemer die na 31 december 1984 in dienst is getreden volgens artikel 13 van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag of - na 30 juni 1986 - volgens artikel 8 van de Wet arbeid gehandicapte werknemers respectievelijk artikel 7 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten ontheffing is aangevraagd en gekregen. De werking van deze bepaling is beperkt tot de periode waarvoor ontheffing is verkregen.
 4. De werkgever en werknemer die door de algemeen verbindendverklaring aan deze cao zijn gebonden hebben om niet recht op inzage in het FWG-systeem en de relatie hiervan met de indeling van de functie in de functiegroepen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Voor informatie over het FWG-systeem zie www.fwg.nl.  
Toelichting op cao kennisnet
FWG klik hier

Artikel 2 Wijze van (her)indelen en herbeschrijven

De wijze van (her)indelen van de functie van een werknemer en de daarbij te volgen procedure zijn vastgelegd in de bij deze cao behorende Bijlage V over FWG.

Artikel 3 Informatieplicht werkgever

De werkgever is verplicht de werknemer ten aanzien van het in dit artikel bepaalde tijdig te informeren over:

 • de wijze waarop de beschrijving van de functie van de werknemer tot stand komt;
 • de instellingsregeling inzake bezwaar van de werknemer tegen de functiebeschrijving;
 • de wijze waarop de (her)indeling van de functie tot stand komt;
 • de instellingsregeling inzake bezwaar van de werknemer tegen de indeling;
 • de wijze waarop de werknemer bezwaar kan maken tegen de indeling bij de Landelijke Bezwarencommissie.

Artikel 4 Adviezen Gezamenlijk Overleg (GO)

In het kader van FWG zullen zwaarwegende adviezen van het Gezamenlijk Overleg (GO) inzake FWG kunnen leiden tot tussentijdse wijzigingen in de cao-bepalingen over FWG.