A Tegenover de individuele werknemer

Artikel 1 Aansprakelijkheid van de werknemer voor schade

De werkgever is verplicht een verzekeringsovereenkomst voor schade te sluiten, die de civiele aansprakelijkheid van de werknemer dekt wegens dood, lichamelijk letsel en/of zaakschade, aan derden toegebracht in de uitoefening van zijn functie, met inbegrip van schade toegebracht aan derden door degene die door de werknemer in opdracht van de werkgever in de werksituatie wordt begeleid. De werkgever vrijwaart de werknemer voor aansprakelijkheid ter zake en ziet af van de eventuele mogelijkheid van regres op de werknemer. Eén en ander behoudens voor de gevallen dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Artikel 2 Rechtsbijstand

 1. De werkgever voorziet in adequate rechtsbijstand als de werknemer wordt betrokken in een in- of externe klachtenprocedure, inclusief tuchtrechtprocedures, tenzij sprake is van nalatigheid of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien de nalatigheid of bewuste roekeloosheid niet vast staat, voorziet de werkgever in adequate rechtsbijstand. Blijkt na de (klachten-/tuchtrecht-) procedure dat er sprake is geweest van nalatigheid of bewuste roekeloosheid, dan kan de werkgever besluiten de kosten van de verleende rechtsbijstand alsnog te verhalen op de werknemer.
 3. Dit artikel heeft geen betrekking op strafrechtelijke procedures.

Artikel 3 Vergoeding materiële schade

 1. Materiële schade die een cliënt aan de werknemer heeft toegebracht en die redelijkerwijs niet voorkomen kon worden, wordt door de werkgever onverminderd zijn wettelijke aansprakelijkheid vergoed op voet van het onderstaande.
 2. Onder materiële schade wordt hier uitsluitend verstaan:
  1. schade aan goederen van de werknemer;
  2. schade t.g.v. verwonding, voorzover het gaat om herstelkosten en kosten wegens blijvende invaliditeit, een en ander voor ten hoogste 24 maanden te rekenen vanaf de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
  3. De onder a en b genoemde schaden worden tezamen vergoed tot een maximum van € 6468 per 01-01-2019. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast met de consumentenprijsindex.
 3. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient de werknemer aan te tonen dat:

  1. een cliënt de schade heeft toegebracht;
  2. hij op geen andere wijze schadeloos gesteld kan worden;
  3. de schade is toegebracht in de uitoefening van zijn functie;
  4. hij zich overigens naar het oordeel van de werkgever genoegzaam heeft verzekerd voor risico's waarvan dat gebruikelijk is.
 4. Door de werknemer op grond van dit artikel schadeloos te stellen, treedt de werkgever tot een maximum van € 6468 per 01-01-2019 in de rechten van de werknemer die deze mocht hebben tegenover degene die schade heeft veroorzaakt.
Toelichting op cao kennisnet
Vergoeding materiële schade klik hier
Schadevergoeding klik hier

Artikel 4 Belangenbehartiging van werknemer

De werkgever stelt de vertegenwoordiger(s) van de werknemer op een daartoe strekkend verzoek van de werknemer of zijn vertegenwoordiger(s), op korte termijn in de gelegenheid mondeling of schriftelijk de belangen van de werknemer bij de werkgever te bepleiten. De werknemer heeft te allen tijde het recht hierbij aanwezig te zijn.