A Vakantiebijslag

Artikel 1 Uitbetaling en hoogte van de vakantiebijslag

1. De vakantiebijslag wordt éénmaal per jaar in de maand mei uitgekeerd over een periode van 12 maanden, beginnende met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar.
2. Bij uitdiensttreding voor 1 mei wordt de vakantie-bijslag in de laatste maand van het dienstverband uitbetaald.

Artikel 2 Hoogte van de vakantiebijslag

  1. De vakantiebijslag bedraagt voor de werknemer die op 31 mei een vol jaar in dienst is 8% van het feitelijk verdiende salaris (excl. overwerk) over 1 juni van het voorafgaande jaar tot 31 mei van het betreffende jaar. Bij de berekening van het daadwerkelijk verdiende salaris worden voor de werknemer met een deeltijd dienstverband ook de uren betrokken als bedoeld in H10A Overwerk, artikel 4, lid 1.
  2. Voor werknemers van 22 jaar en ouder wordt de vakantiebijslag naar rato van het dienstverband tenminste berekend over inpassingstabelnummer 16.
  3. Voor de werknemer die een deel van de onder 1. genoemde periode in dienst is geweest vindt de berekening onder 1. plaats over het feitelijk verdiende salaris in die periode bij de werkgever.
Toelichting op cao kennisnet
Vakantiebijslag klik hier