B Algemene verplichtingen werkgever

Artikel 1 Algemeen

 1. De werkgever is verplicht het beleid bekend te maken ten aanzien van zorg-ethische kwesties, voorzover dit voor de functievervulling van de werknemer(s) noodzakelijk is.
 2. De werkgever verschaft de werknemer, na overleg met betrokkene c.q. groep of afdeling en binnen het raam van de mogelijkheden van de instelling, de benodigde personele, instrumentele en ruimtelijke voorzieningen en voorziet in toegang tot de noodzakelijke vakliteratuur.
 3. De werkgever zal een actief diversiteitsbeleid voeren ten aanzien van een evenwichtige verdeling van alle functies over mannen, vrouwen, allochtonen en autochtonen. Daartoe wordt een beleidsplan opgesteld waarin onder meer aandacht wordt besteed aan:

  • functies waarin sprake is van ondervertegenwoordiging;
  • afspraken met betrekking tot het opheffen van ondervertegenwoordiging;
  • werving;
  • loopbaanbegeleiding en scholing.
   
 4. De werkgever zorgt voor een adequate opvang van medewerkers die in het kader van de uitoefening van hun functie een traumatische ervaring hebben gehad. De werkgever ontwerpt daarvoor een regeling, in overleg met de ondernemingsraad.
 5. Indien de werkgever van de werknemer een Verklaring omtrent verdrag (VOG) verlangt, dan betaalt de werkgever deze verklaring.
 6. Kwalitatief goede en doelmatige zorg vraagt dat binnen organisaties flexibiliteit en werkzekerheid zorgvuldig in balans zijn. Zowel de werkgever als de werknemer hebben de motivatie en het vermogen te anticiperen op veranderende omstandigheden. Dit betekent dat de werkgever binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid de werknemer verzoekt flexibel te zijn ten aanzien van standplaats, werktijden en werkzaamheden. Bij wijziging is altijd voorafgaand overleg tussen werkgever en werknemer nodig.

Artikel 2 Ter beschikking gestelde woonruimte

Wanneer de werkgever woonruimte ter beschikking stelt en hij huisregels wenselijk acht, worden die in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld.

Artikel 3 Uitzendkrachten

De werkgever komt met de uitlener overeen dat de uitlener uitzendkrachten die bij de instelling werkzaam zijn dezelfde arbeidsduur, lonen en overige vergoedingen toekent als aan werknemers die vallen onder deze cao.