B Toepassing en ontheffing

1. Deze cao is van toepassing op werkgever en werknemer als hier omschreven

1. Samenloop cao's

Beheert de werkgever tevens een andere voorziening die onder een andere cao valt? Dan is de CAO GGZ uitsluitend van toepassing op de werknemers die in die andere voorziening werken als daartoe ontheffing en toestemming is verleend als hierna aangegeven.

2. Ontheffingsverzoek

Partijen bij deze cao kunnen op verzoek van de werkgever die onder de werkingssfeer van meer cao's valt, besluiten de bepalingen van de CAO GGZ niet van toepassing te verklaren. Deze ontheffing kan uitsluitend worden verleend als de werknemers voor wie ontheffing wordt gevraagd met instemming van partijen bij die andere cao onder de werkingssfeer van die cao worden gebracht. De procedure voor ontheffing is opgenomen in Bijlage I van deze cao.

Toelichting op cao kennisnet
Ontheffingsverzoek klik hier

3. Toepassingsverzoek

De werkgever die voor alle of een deel van zijn werknemers niet onder de werkingssfeer van de CAO GGZ valt, kan aan cao-partijen instemming vragen om deze cao toe te passen op zijn werknemers die voor dit verzoek niet onder de CAO GGZ vielen.

4. Strijdigheid werkingssferen

Als de werkingssfeer van deze cao strijdig is met een andere cao of bindende regeling van arbeidsvoorwaarden, kunnen partijen bij deze cao in overleg met partijen bij die andere cao of die andere bindende regeling een oplossing zoeken.

5. Sociaal overleg GGZ

Worden in de cao-bepalingen aan GGZ Nederland tegenover werknemerspartijen, ieder voor zich of gezamenlijk, of aan de werknemerspartijen, ieder voor zich of gezamenlijk, tegenover GGZ Nederland rechten toegekend? Dan zijn daarbij van toepassing de afspraken in de overeenkomst tussen partijen inzake karakter van, deelname aan en procedures ten aanzien van het Sociaal Overleg GGZ.

6. Afwijkingsmogelijkheden

Voorzover daarin niet anders is bepaald, is het de werkgever niet toegestaan om af te wijken van de bepalingen van deze cao of arbeidsvoorwaarden met de werknemer overeen te komen die in deze cao niet geregeld zijn, met uitzondering van:

  • een kredietverstrekkingsregeling;
  • een regeling op het gebied van collectieve verzekering (voorzover niet bij wet of cao geregeld);
  • een regeling met betrekking tot een sociaal/bedrijfsfonds;
  • een meerij-regeling.

2. Over de nadere toepassing van de cao

1. Nadere uitvoeringsregeling

Als één van de cao-partijen vindt dat toepassing van de cao-bepalingen binnen een instelling of categorieën van instellingen of ten aanzien van een bepaalde categorie werknemers in die instelling(en) leidt tot onbedoelde effecten, kunnen partijen nadere uitvoeringsregelingen vaststellen die van toepassing zijn op de instellingen of op categorieën werknemers.

2. Nadere toepassingsregeling

In sommige instellingen voor de behandeling, verzorging en/of opvoeding van jeugdigen, zijn de jongeren gedurende weekends en gebruikelijke schoolvakanties afwezig. Daardoor moeten de werknemers feitelijk langere perioden afwezig zijn. Voor die werknemers geldt de nadere door partijen bij deze cao vastgestelde toepassingsregeling; zij ontvangen de specifieke instellingsregeling (die gebaseerd is op die nadere toepassingsregeling) tegelijk met de cao.

Toelichting op cao kennisnet
Nadere toepassingsregeling klik hier

3. Interpretatie van de cao

De cao-partijen mogen zich tot het Sociaal Overleg GGZ wenden voor uitleg van een of meer cao-bepalingen. Partijen stellen in dit overleg in gezamenlijkheid de uitleg vast en doen dat tegen de achtergrond van de door hen gevoerde onderhandelingen en de daarbij gebleken bedoelingen.

4. Overgangsbepalingen

De overgangsbepalingen van artikel 51 en 52 van de CAO GGZ 1999-2001 én de overgangsbepalingen voor werknemers van instellingen voor verslavingszorg blijven (overeenkomstig die bepalingen) voor hen van kracht zolang zij bij de werkgever in dienst zijn, voorzover zij niet door cao-partijen worden gewijzigd.

5. Duur, wijziging en opzegging van de cao

  1. Deze cao treedt in werking per 01-03-2017. Bepalingen waarbij een ander tijdstip is vermeld, treden uiteraard op het desbetreffende tijdstip in werking.
  2. Deze cao eindigt op 01-06-2019. Tot het onder 1. bedoelde tijdstip gelden de desbetreffende bepalingen van de vorige cao, die op 28-02-2017 gold.
  3. Met instemming van partijen kan deze cao tussentijds worden gewijzigd als zich in Nederland wijzigingen met betrekking tot het loonniveau voordoen of als de cao-partijen vinden dat zich daartoe zwaarwegende omstandigheden voordoen.
  4. Als geen der partijen uiterlijk een maand voor de datum waarop deze cao eindigt, bij aangetekend schrijven aan de andere partij de cao opzegt, wordt de duur van de cao geacht stilzwijgend telkens voor een jaar te zijn verlengd.