Bijlage II. Voorbeeld individuele arbeidsovereenkomst

Ondergetekenden,

De Stichting/Vereniging.................................................................(1),
gevestigd te...................................................................................
verder te noemen werkgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door..........................................................................(2)
en ...................................................................................................
.........................................................................................
wonende te ..................................................................................
(adres).........................................................................................
geboren........................................................................................
te................................................................................................
nationaliteit...................................................................................
verder te noemen werknemer
verklaren hierbij een arbeidsovereenkomst te hebben aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1 Dienstverband

De werknemer treedt met ingang van...........................in dienst van de werkgever in de functie
van....................................., waarvoor de volgende hoofdlijnen als omschrijving gelden:
................................................................................................(3)
Aanduiding van de plaats van de functie in de organisatiestructuur (kan achterwege blijven als dit in een introductieprogrammma gebeurt).

Artikel 2 Aard van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd (4) voor bepaalde tijd tot....................................................of
op grond van .................................................................................................

Artikel 3 Proeftijd

De eerste maand/eerste twee maand(en) na indiensttreding zal/zullen gelden als de wettelijke proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 van het Burgerlijk Wetboek.....................................(5)

Artikel 4 Arbeidsduur

De arbeidsduur is die behorend bij een volledige werkweek als bedoeld in H6 Arbeidsduur en werktijden, artikel 1, lid 1.
of
De arbeidsduur bedraagt .............uren gemiddeld per week, te meten per kwartaal/jaar (in geval van een niet volledige werkweek).

Artikel 5 Salaris

Het salaris bij indiensttreding bedraagt het niveau van ...........(6) ......................bruto per maand volgens de aanloop/functionele* salarisschaal, behorende bij FWG functiegroep...............................................................................

Dit salaris zal overeenkomstig H7 Salariëring artikel 6 van de cao worden gewijzigd. De eerste periodieke verhoging kan mede afhankelijk van een beoordeling plaatsvinden op.............................

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 6 Vakantie-uren

Het aantal vakantie-uren waarop de werknemer recht heeft is......(7) en bedraagt voor het lopende kalenderjaar..................(8)

Artikel 7 Pensioen

De werkgever draagt zorg voor aanmelding bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. (9).

Artikel 8 Deelname ziektekostenregeling

De werknemer neemt wel/niet deel aan de collectieve ziektekostenregeling als bedoeld in H11G Ziektekosten artikel 1 van de cao.

Artikel 9 Opzegging/tussentijdse opzegging

De opzegtermijn bedraagt voor de werkgever...........................maand(en) en voor de werknemer.......................maand(en) (10).

Artikel 10 Standplaats(en) (ex art. 7:655 BW)

De werknemer verricht zijn werkzaamheden vanuit………………………………………

Artikel 11 Woongebied

De werknemer zal wel/niet verhuizen naar het voor de instelling geldende woongebied.
of
De werknemer is verplicht te verhuizen naar het woongebied.
of
De werknemer is verplicht te verhuizen naar het woongebied en wel naar een zodanige plaats als voor vervulling van de functie vereist is.

Artikel 12 Professionele aangelegenheden

Op deze overeenkomst is van toepassing de regeling van professionele aangelegenheden als vervat in de bijlagen (11).

Artikel 13 Cao

De collectieve arbeidsovereenkomst, zoals deze luidt of zal komen te luiden en de krachtens die cao vastgestelde arbeidsvoorwaarden, vormen met deze arbeidsovereenkomst één geheel.

Artikel 14 Uitgereikte documenten

De werknemer verklaart van de werkgever te hebben ontvangen:

 1. een digitale versie van de in artikel 13 bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst;
 2. een exemplaar van het Reglement Ziektekostenregeling als bedoeld in H11 Ziektekosten/IZZ;
 3. de brochure over het PFZW.

Artikel 15 Overige

Regeling van aangelegenheden, waarvoor de collectieve arbeidsovereenkomst geen bepalingen geeft en die werkgever en werknemer toch wensen te regelen (12).

Artikel 16 Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Dit aritkel gebruiken als werkgever en werknemer overeengekomen zijn om het Scheidsgerecht Gezondheidszorg bevoegd te verklaren (13)

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te................................................................de...............................20.........
(werkgever)................................................(werknemer).................................

(wettelijk vertegenwoordiger)

Toelichting op de cijfers

 1. Naam van de rechtspersoon, zoals deze luidt volgens de statuten.
 2. Naam en functie van de betrokkene(n).
 3. Invullen de voornaamste werkzaamheden, aan het uitoefenen van de functie verbonden.
 4. Invullen naar gelang er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan wel voor bepaalde tijd.
 5. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de hier bedoelde proeftijd facultatief is. Indien deze wordt overeengekomen mag de duur niet langer zijn dan maximaal een of twee maanden conform het bepaalde in artikel 7:652 BW.
 6. Invullen de datum van de laatste salarismutatie.
 7. Invullen het aantal vakantie-uren waarop de werknemer per kalenderjaar recht heeft.
 8. Bij indiensttreding in de loop van het kalenderjaar vermelden op hoeveel uren de werknemer nog aanspraak kan maken.
 9. Deze aanmelding vindt uiteraard eerst dan plaats wanneer de werknemer daarvoor in de termen valt.
 10. Alleen als het afwijkt van het wettelijke aantal (zie ook H2 Arbeidsovereenkomst artikel 5 lid 2 van de cao).
 11. In de bijlagen kunnen alle kwesties worden geregeld die de beroepsorganisaties noodzakelijk achten voor de uniforme regeling van het professioneel functioneren van een bepaalde beroepsgroep of ook de relatie tussen bepaalde beroepsgroepen. Hierbij moet de procedure volgens H4 Verplichtingen van de werknemer artikel 1, lid 1 van de cao worden gevolgd. Zolang de bekrachtiging als daar bedoeld nog niet heeft plaatsgevonden, kunnen bestaande regelingen worden opgenomen in artikel 15 van de arbeidsovereenkomst.
 12. Bedoeld is dat eventueel in de instelling van toepassing zijnde regelingen of tussen werkgever en werknemer getroffen regelingen op deze plaats kunnen worden opgenomen. Ook kunnen hier, bij deeltijdwerkers, de tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken over de mate van flexibiliteit van de werktijden worden vermeld.
 13. Volgens het Reglement van het Scheidsgerecht is de kring van diegenen wier geschillen door dit Scheidsgerecht beslecht kunnen worden, beperkt.