Bijlage III. Regelgeving arbeidstijdenwet (ATW) en arbeidstijdenbesluit (ATB) verpleging en verzorging

De rechterkolom is van toepassing, tenzij in deze kolom geen norm staat dan geldt de linker kolom. In de ATW gelden voor werknemers jonger dan 18 jaar afwijkende regels. Onderstaande normen gelden voor alle werknemers, ook voor leidinggevenden, die minder dan drie maal het minimum loon verdienen.

Normen: werknemers van 18 jaar of ouder

Arbeidstijdenwet

Afwijkingen en aanvullingen op de overlegregeling uit het Arbeidstijdenbesluit of bij cao

Minimum rusttijden

   

wekelijkse rust (aantal aaneengesloten uren)

Hetzij 36 uur per periode van 7 x 24 uur, hetzij 72 uur per periode van 14 x 24 uur (op te splitsen in rustperioden van elk tenminste 32 uur) 72 uur per periode van 14 x 24 uur (op te splitsen in rustperioden van elk tenminste 32 uur, waarvan per periode van 9 x 24 uur tenminste een rustperiode dient te zijn genoten)

dagelijkse rust (aantal aaneengesloten uren)

11 uur per 24 uur (1 x per periode van 7 x 24 uur in te korten tot 8 uur #) 11 uur per 24 uur (1 x per periode van 7 x 24 uur in te korten tot 10 uur #)

Zondagsarbeid

   

arbeidsverbod

Op zondag wordt geen arbeid verricht, tenzij ...  

uitzondering 1 arbeidsverbod

Tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit  

uitzondering 2 arbeidsverbod

Tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en het medezeggenschapsorgaan, of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemer, daarmee instemt. En de werknemer er voor dat geval mee instemt.  

zondagsbepaling

In geval van arbeid op zondag tenminste 13 vrije zondagen per 52 weken In geval van arbeid op zondag tenminste 22 vrije zondagen per 52 weken

Maximum arbeidstijden (structureel)

   

arbeidstijd per dienst

12 uur 10 uur

arbeidstijd per week

60 uur  

arbeidstijd per 4 weken

Gemiddeld 55 uur per week (220 uur) Gemiddeld 50 uur per week (200 uur)

arbeidstijd per 16 weken

Gemiddeld 48 uur per week (768 uur) Gemiddeld 45 uur per week (720 uur)

Aanvullende regels indien er sprake is van nachtdiensten (een dienst waarin meer dan 1 uur arbeid wordt verricht tussen 00:00 uur en 06:00 uur)

   

minimum rust na een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur

14 uur (1 x per periode van 7 x 24 uur in te korten tot 8 uur #)  

minimum rust na een reeks (3 of meer) nachtdiensten

46 uur 48 uur

maximum arbeidstijd per nachtdienst

10 uur (met een uitbreidingsmogelijkheid onder voorwaarden tot 12 uur) 9 uur

maximum arbeidstijd per 16 weken

40 uur per 16 weken, als sprake is van 16 of meer nachtdiensten in die periode (640 uur) gemiddeld 40 uur per week (640 uur)

maximum aantal nachtdiensten (nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur) per 16 weken

maximaal 36 nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur maximaal 36

hetzij 43 #, hetzij 140 per 52 weken # voor het continueren van de vaste nachtdienst en voor werknemers die voor 1996 al vaste nachtdienst waren zie artikel 4 lid 5 H 6 van deze cao (64 per 16 weken indien de nachtdiensten voor of op 02.00 uur eindigen)

maximum aantal achtereenvolgende diensten in een reeks met nachtdiensten

7  

Maximum arbeidstijden bij overwerk (incidenteel)

   

arbeidstijd per dienst

12 uur  

arbeidstijd per week

60 uur  

arbeidstijd per 16 weken

gemiddeld 48 uur per week (768 uur)  

Aanvullende regels bij overwerk indien er sprake is van nachtdiensten

   

maximum arbeidstijd per nachtdienst

10 uur (met een uitbreidingsmogelijkheid onder voorwaarden tot 12 uur) 10 uur
Pauze (tijdruimte van minimaal 1/4 uur)    

arbeidstijd per dienst > 5,5 uur

1/2 uur (op te splitsen in 2 x 1/4 uur) - Afwijking pauzeregeling ##(artikel 4.6:1 ATB)

- Afwijking consignatie bij pauze ## (artikel 4.6:2 ATB)

arbeidstijd per dienst > 10 uur

3/4 uur (op te splitsen in 3 x 1/4 uur) 1/2 uur (op te splitsen in 2 x 1/4 uur)

- Afwijking pauzeregeling ## (artikel 4.6:1 ATB)

- Afwijking consignatie bij pauze ## (artikel 4.6:2 ATB)

Consignatie (afwijking rusttijd en pauze)

   

periode zonder consignatie per 4 weken

14 perioden van minimaal 24 uur, waarin tweemaal 48 uur geen arbeid 2 tijdruimten van elk minimaal 7 x 24 uur (waarin 2 maal 48 uur noch arbeid noch consignatie wordt opgelegd)

consignatie voor en na een nachtdienst

11 uur voor en 14 uur na een nachtdienst niet toegestaan  

maximum arbeidstijd per 24 uur

13 uur  

maximum arbeidstijd per week

60 uur  

maximum arbeidstijd per 16 weken

gemiddeld 48 uur per week (768 uur) gemiddeld 45 uur per week (720 uur)

maximum arbeidstijd per 16 weken indien de consignatie geheel of gedeeltelijk de periode tussen 00.00 uur en 06.00 uur omvat

gemiddeld 48 uur per week (Als sprake is van 16 of meer keer consignatie tussen 00:00 uur en 06:00 uur, gemiddeld 40 uur per week) gemiddeld 40 uur per week (640 uur)

minimum arbeidstijd bij oproep in consignatie

1/2 uur  

Aanwezigheidsdienst: aaneengesloten tijdruimte van maximaal 24 uur

   

maximum aantal aanwezigheidsdiensten per 26 weken

  52

maximum aantal korte (maximaal 12 uur) aanwezigheidsdiensten per 7 x 24 uur

  5

maximum aantal lange (maximaal 24 uur) aanwezigheidsdiensten per 7 x 24 uur

  3

minimum rust aansluitend voor en na een aanwezigheidsdienst

  Tenminste 11 uren, in elk tijdvak van 7 maal 24 uren één maal in te korten tot 10 uren alsmede één maal tot 8 uren onder gelijke verlenging van de volgende rustperiode

minimum rust per periode van 7 x 24 uur (tenzij een collectieve regeling geldt)

  90 uur (verdeeld over 1 x 24 uur en 6 x 11 uur; mogen aaneengesloten zijn)

maximum van te voren in te roosteren uren waarop daadwerkelijk arbeid wordt verricht

  13 uur

maximum arbeidstijd in elke periode van 7 x 24 uur

  78 uur

maximum arbeidstijd gemiddeld in elke periode van 26 weken

  gemiddeld 48 uur per week (opt-out: gemiddeld 60 uur per week kan worden gehanteerd (schriftelijk overeenkomen), bij slaapdiensten)

Bereikbaarheidsdienst

   

maximum aantal bereikbaarheidsdiensten per periode van 7 x 24 uur

  3

maximum aantal bereikbaarheidsdiensten per 16 weken

  32

bereikbaarheidsdienst voor en na een nachtdienst

  11 uur voor en 14 uur na een nachtdienst niet toegestaan

maximum arbeidstijd per 24 uur

  13 uur

maximum arbeidstijd per week

  60 uur

maximum arbeidstijd per 16 weken

  gemiddeld 45 uur per week (720 uur)

maximum arbeidstijd per 16 weken (indien de bereikbaarheidsdienst geheel of gedeeltelijk de periode van 00.00 uur en 06.00 uur omvat)

  gemiddeld 40 uur per week (640 uur)

minimum arbeidstijd bij oproep

  1/2 uur

Cumulatie bijzondere diensten (consignatie + aanwezigheid- + bereikbaarheidsdiensten)

   

maximum aantal bijzondere diensten per periode van 7 x 24 uur

  3

maximum aantal bijzondere diensten per 16 weken

  32

# indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen

## collectieve regeling vereist