C Bereikbaarheids-, Aanwezigheids- en Consignatiedienst

Toelichting op cao kennisnet
Vergoeding bij bereikbaarheidsdienst klik hier

Artikel 1 Definities

 1. Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan dat de werknemer buiten de vastgestelde werktijd op oproep beschikbaar moet zijn om zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten.
 2. Onder dagaanwezigheidsdienst wordt verstaan dat de werknemer buiten de vastgestelde werktijd tussen 06.00 - 24.00 uur in de instelling aanwezig en beschikbaar moet zijn om op oproep onverwijld arbeid te verrichten.
 3. Onder nachtaanwezigheidsdienst wordt verstaan dat een werknemer buiten de vastgestelde werktijd tussen 24.00 - 06.00 uur in de instelling aanwezig en beschikbaar moet zijn om op oproep onverwijld arbeid te verrichten.
 4. Onder consignatiediensten wordt verstaan een tijdruimte tussen twee elkaar opeenvolgende diensten of tijdens een pauze waarin de werknemer uitsluitend verplicht is om bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep de bedongen arbeid zo spoedig mogelijk te verrichten.

Artikel 2 Werkingssfeer

De normen van de Arbeidstijdenwet met betrekking tot consignatie zijn van toepassing op alle werknemers. De maxima genoemd in de normen van ATW/ATB gelden voor de deeltijdwerker naar rato, tenzij hij geen bezwaar heeft tegen hantering van deze maxima. Voor werknemers in de verpleging en de verzorging in de zin van het Arbeidstijdenbesluit en voor geneeskundigen zijn de voor deze werknemers geldende normen uit het Arbeidstijdenbesluit van toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt voor opt-out, met uitzondering van slaapdiensten.

Artikel 3 Vrije weekenden

De werknemer is ten minste 2 weekenden dan wel tweemaal twee achtereenvolgende roostervrije dagen per 28 achtereenvolgende dagen vrij van de in artikel 1 genoemde diensten.

Artikel 4 Vrijgestelde werknemers

Aan de zwangere werknemer wordt na de derde maand van de zwangerschap geen bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiedienst opgedragen, tenzij de werknemer daar geen bezwaar tegen maakt. Voor de 57 +-er geldt een vrijstelling voor deze diensten in de nacht, tenzij de werknemer daar geen bezwaar tegen maakt. Indien de 57+-er er voor kiest structureel ingeroosterd te worden in deze diensten in de nacht dan hoeft hij op jaarbasis 40 uur (naar rato) minder te werken. Deze 40 uur (naar rato) worden per kalenderjaar toegekend. Er vindt geen cumulatie van de 40 uur (naar rato) plaats op basis van H10B artikel 2 en H10D artikel 3.

Toelichting op cao kennisnet
Ontziebepalingen klik hier
Wanneer is sprake van structureel werken? klik hier

Artikel 5 Vergoeding van arbeid tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst

Wanneer tijdens de in artikel 1 genoemde diensten arbeid wordt verricht, zijn - onverminderd de in artikel 9 vermelde compensaties - artikel 2, 3, 5 en 6 van H10A Overwerk van toepassing. Wordt de werknemer tijdens de dag- en nachtaanwezigheidsdienst opgeroepen, dan wordt voor de berekening van de overwerkvergoeding uitgegaan van een periode van ten minste een half uur; vindt deze oproep plaats tijdens de bereikbaarheids- of consignatiedienst, dan wordt voor genoemde berekening uitgegaan van een periode van ten minste een half uur, te vermeerderen met de werkelijke reistijd.

Artikel 6 Vergoeding van arbeid tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst voor de deeltijdwerker

 1. De vergoeding voor arbeid verricht tijdens de in artikel 1 genoemde diensten wordt verstrekt in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat de arbeid heeft geduurd en daarenboven in de vorm van een geldelijke beloning als bedoeld onder lid 2 van dit artikel.
 2. De onder 1 genoemde geldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon en wel:
  • 25% voor arbeid tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag, zij het dat in een periode van zeven achtereenvolgende doordeweekse dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal 5 bedraagt; de overige uren worden beloond met 50%;
  • 50% voor arbeid tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  • 75% voor arbeid op zaterdag tot 18.00 uur en op vrije dagen;
  • 100% voor arbeid op zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 00.00 en 24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en 24.00 uur. Onder vrije dagen worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: de dagen die niet samenvallen met een zon- of feestdag en waarop de werknemer volgens zijn werktijdenregeling of rooster niet zou hoeven te werken.
 3. Wordt de werknemer tijdens de dag- en nachtaanwezigheidsdienst opgeroepen, dan wordt voor de berekening van de vergoeding uitgegaan van een periode van ten minste een half uur; vindt deze oproep plaats tijdens de bereikbaarheids- of consignatiedienst, dan wordt voor genoemde berekening uitgegaan van een periode van ten minste een half uur, te vermeerderen met de werkelijke reistijd.

Artikel 7 Spoedeisende arbeid

Tijdens de in artikel 1 genoemde diensten mag slechts arbeid worden verricht voorzover die geen uitstel toelaat.

Artikel 8 Minimale rusttijd na oproep

Wanneer tijdens de in artikel 1 genoemde diensten tussen 00.00 uur en 06.00 uur gedurende meer dan 2 uren arbeid is verricht of wanneer meer dan tweemaal aan een oproep gevolg is gegeven, wordt de werknemer tijdens de eerstkomende nacht niet voor enige dienst ingezet, tenzij hij - aansluitend aan de laatste periode waarin hij gedurende voormelde uren daadwerkelijk arbeid heeft verricht - ten minste 6 uren rust kan hebben genoten. Uren van deze rustperiode die samenvallen met de op de dienst volgende werktijd volgens werktijdenregeling of rooster, gelden als werktijd.

Artikel 9 Vergoedingsregeling bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst

 1. De werknemer van wie het salaris niet meer bedraagt dan het onder nummer 88 van de inpassingstabel aangegeven bedrag, ontvangt voor de uren die hij heeft doorgebracht in bereikbaarheids- en consignatiedienst, dag- en nachtaanwezigheidsdienst een compensatie in vrije tijd. Voor de werknemer die aanspraak heeft op toepassing van H7B Salariëring artikel 4 lid 1 (garantiebepaling) geldt in plaats van voornoemd nummer 88 het nummer 48 van de inpassingstabel.
 2. De in het vorige lid bedoelde compensatie bedraagt per uur in het geval van:
  1. bereikbaarheidsdienst/consignatiedienst
   • op feestdagen: 3/18
   • op zaterdagen/zondagen#: 2/18
   • op overige dagen: 1/18
  2. dagaanwezigheidsdienst
   • op feestdagen: 5/18
   • op zaterdagen/zondagen# : 4/18
   • op overige dagen: 2/18
  3. nachtaanwezigheidsdienst
   • op feestdagen: 7/18
   • op zaterdagen/zondagen# : 6/18
   • op overige dagen: 3/18

# niet zijnde een feestdag

 1. Verricht de werknemer in een tijdvak van 3 achtereenvolgende perioden van 28 dagen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, gedurende meer dan 8 weekenddagen bereikbaarheids- of aanwezigheids- en/of consignatiedienst, dan ontvangt hij boven de in lid 2 genoemde compensatie voor de meerdere bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten op weekeindedagen een toeslag van 50% van deze compensatie. De beperking vermeld in de tweede volzin van artikel 10 lid 1 is op deze toeslag niet van toepassing.

Artikel 10 Vergoeding bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst

 1. De in artikel 6 en artikel 9 genoemde vrije tijd moet verleend en opgenomen worden binnen twee maanden na het verrichten van de bereikbaarheids-, aanwezigheids of consignatiedienst, tenzij werkgever en werknemer anders zijn overeengekomen. Vindt de werkgever dat het belang van de instelling zich verzet tegen het geven van vrije tijd, dan wordt de vrije tijd tot ten hoogste de helft omgezet in een geldbedrag, bestaande uit het evenredige deel van het salaris.
 2. Wordt de bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiedienst uitgevoerd op een door de werkgever aangewezen vakantiedag als bedoeld in H12B Vakantie artikel 1 lid 4, dan blijft de aanspraak van de werknemer op die dag behouden.

Artikel 11 Maaltijdverstrekking en telefoonkostenvergoeding

 1. De werkgever verstrekt gratis maaltijden tijdens het verrichten van aanwezigheidsdienst.
 2. De werkgever voorziet de werknemer tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiedienst van een adequate telefoonvoorziening.

Artikel 12 Afwijkende regeling

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen met betrekking tot de vorm van de vergoeding, voor de compensatie voor het verrichten van een van de in deze paragraaf genoemde diensten. De regeling dient tenminste op hetzelfde vergoedingsniveau te blijven.