C Budget persoonlijke kosten medisch specialist

Artikel 1 Budget persoonlijke kosten

  1. Aan de medisch specialist als bedoeld in H1A onder 17. van deze cao met een arbeidsovereenkomst wordt jaarlijks een maximum budget persoonlijke kosten toegekend. De kosten worden vergoed op declaratiebasis en bevatten in elk geval: alle kosten in het kader van bij- en nascholing ten behoeve van de herregistratie in het register van de RGS  (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) als voorgeschreven door de betreffende wetenschappelijke vereniging dan wel het CGS (College Geneeskundige Specialismen), alsmede de kosten van het bezoeken van congressen, cursussen en symposia in het kader van accreditatie.
    Op basis van nadere afspraken binnen de instelling wordt bepaald welke andere persoonlijke kosten op basis van dit budget kunnen worden gedeclareerd.
  2. De hoogte van het maximum budget is € 4513 per 01-01-2019 per volledig kalenderjaar bij een voltijds dienstverband. Dit bedrag wordt jaarlijks in januari aangepast met de consumentenprijsindex. Voor de medisch specialist met een dienstverband van minder dan gemiddeld 24 uur per week wordt het bedrag naar rato van het dienstverband toegekend.
  3. Indien in enig jaar het toegekende budget vanwege de individuele accreditatie dan wel het bij- en nascholingsprogramma niet volledig wordt gedeclareerd, kan in overleg met de werkgever het restant met een maximum van 50% van het jaarbudget worden toegevoegd aan het budget voor het volgende kalenderjaar.

Toelichting op cao kennisnet
Budget persoonlijke kosten medisch specialist klik hier