D Crisisdienst

Artikel 1 Definitie

Onder crisisdienst wordt verstaan: de omstandigheid dat een werknemer - buiten de vastgestelde werktijd - beschikbaar moet zijn om op afroep zo spoedig mogelijk te interveniëren in een crisissituatie. Deze arbeid wordt in de regel verricht buiten de plaats waar de werknemer gewoonlijk de arbeid verricht.

Artikel 2 Werkingssfeer en vrije weekends

 1. Voor werknemers in de verpleging en de verzorging in de zin van het Arbeidstijdenbesluit en voor geneeskundigen, zijn de voor deze werknemers geldende normen uit het Arbeidstijdenbesluit van toepassing. Voor deeltijdwerkenden moeten deze normen naar evenredigheid worden toegepast, tenzij de werknemer tegen het hanteren van de genoemde normen geen bezwaar heeft.
 2. De werknemer is ten minste 2 weekends per 28 achtereenvolgende dagen vrij van de in artikel 1 genoemde dienst.

Artikel 3 Vrijgestelde werknemers

Aan de zwangere werknemer wordt na de derde maand van de zwangerschap geen crisisdienst opgedragen, tenzij de werknemer hiertegen geen bezwaar maakt. Voor de 57+-er geldt een vrijstelling voor deze diensten in de nacht, tenzij de werknemer daar geen bezwaar tegen maakt. Indien de 57+-er er voor kiest structureel ingeroosterd te worden in deze diensten in de nacht dan hoeft hij op jaarbasis 40 uur (naar rato) minder te werken. Deze 40 uur (naar rato) worden per kalenderjaar toegekend. Er vindt geen cumulatie van de 40 uur (naar rato) plaats op basis van H10B artikel 2 en H10C artikel 4.

Toelichting op cao kennisnet
Ontziebepalingen klik hier
Wanneer is sprake van structureel werken? klik hier

Artikel 4 Vergoedingsregeling crisisdienst

De werknemer ontvangt voor de uren waarin hij beschikbaar moet zijn een compensatie in vrije tijd. Deze compensatie bedraagt per uur in het geval van crisisdienst:

 • op feestdagen: 3/18
 • op zaterdagen/zondagen #: 2/18
 • op overige dagen: 1/18

# niet zijnde een feestdag

Artikel 5 Toelage crisisdienst

 1. De werknemer die crisisdienst verricht, heeft aanspraak op een toelage in verband met de bijzondere aard van de crisisdienst en de omstandigheden waaronder deze moet worden verricht. Wanneer de werknemer volgens regeling als eerste (zogeheten voorwacht) alleen uitrukt, bedraagt de hoogte van de toelage:
  • € 89,48 per maand per 01-07-2017 (€90,91 per 01-07-2018) als de werknemer 4 tot en met 13 diensten in een kwartaal is ingeroosterd voor crisisdienst;
  • € 177,81 per maand per 01-07-2017 (€ 180,65 per 01-07-2018) als de werknemer 14 of meer diensten in een kwartaal is ingeroosterd voor crisisdienst.

  Rukt de werknemer volgens regeling tezamen en gelijktijdig met een collega uit, dan bedraagt de hoogte van de toelage:

  • € 44,16 per maand per 01-07-2017 (€ 44,86 per 01-07-2018) als de werknemer 4 tot en met 13 diensten in een kwartaal is ingeroosterd voor crisisdienst;
  • € 89,48 per maand per 01-07-2017 (€ 90,91 per 01-07-2018) als de werknemer 14 of meer diensten in een kwartaal is ingeroosterd voor crisisdienst. Voor de toepassing van het vorenstaande wordt het weekend aangemerkt als drie diensten (als regel vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 8.00 uur, zaterdag 8.00 uur tot zondag 8.00 uur en zondag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur; begin- en eindtijden op de desbetreffende dagen kunnen per instelling verschillen).
 2. a. Als de werkgever de crisisdienst van de werknemer beëindigt of vermindert of als de beëindiging of vermindering plaatsvindt op medisch advies en niet te wijten is aan eigen schuld of toedoen van de werknemer, dan heeft de werknemer aanspraak op een tegemoetkoming volgens de volgende leden. Onder beëindiging of vermindering van de crisisdienst wordt ook verstaan bevordering als bedoeld in H7B Salariëring, artikel 8.

  b. Deze aanspraak geldt niet bij een kennelijk tijdelijke beëindiging of vermindering.

 3. Voorwaarden voor de in lid 2 genoemde tegemoetkoming zijn, dat:
  a. de werknemer in dezelfde instelling op het moment van de beëindiging of vermindering ten minste 3 jaar onafgebroken crisisdienst heeft verricht. Onderbrekingen buiten eigen schuld of toedoen van de werknemer worden niet in aanmerking genomen;
  b. het verschil tussen:
  I enerzijds het salaris verhoogd met de gemiddeld per maand in de voorgaande 12 maanden genoten toelage voor crisisdienst en
  II anderzijds het - al dan niet nieuwe - salaris verhoogd met de eventueel nog te genieten gemiddelde toelage voor crisisdienst (te meten over een periode van 3 maanden na de in het eerste lid bedoelde beëindiging of vermindering) meer bedraagt dan 2% van het onder bI genoemde bedrag en het onder lid II berekende bedrag lager is dan het onder bI. berekende bedrag. Het in dit lid genoemde salaris is het bedrag dat geldt bij een gelijkblijvende arbeidsduur.

 4. De tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, gedurende het tweede jaar 50% en gedurende het derde jaar 25% van het in het derde lid genoemde verschil. De berekeningsgrondslag voor de tegemoetkoming blijft gedurende de hiervoor genoemde periode ongewijzigd. Verricht de werknemer gedurende de afbouwperiode weer of meer crisisdienst, dan wordt de tegemoetkoming slechts uitbetaald voorzover deze de toelage voor crisisdienst overschrijdt.

Artikel 6 Vergoedingsregeling van arbeid tijdens crisisdienst

De werknemer ontvangt voor de uren waarin tijdens crisisdienst daadwerkelijk arbeid wordt verricht een compensatie in vrije tijd, gelijk aan de tijd waarin arbeid werd verricht, met een minimum van een half uur. De werkelijke reistijd wordt hierbij als gewerkte tijd aangemerkt. Daar bovenop ontvangt de werknemer voor elk gewerkt uur een toeslag in geld als percentage van het uurloon en wel:

 • 50% voor de gewerkte tijd tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
 • 100% voor alle overige uren en op vrije dagen. Onder vrije dagen worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: de dagen waarop de werknemer volgens zijn werktijdenregeling of rooster niet zou hoeven te werken.

Artikel 7 Opnemen vrije tijd crisisdienst

De in artikel 4 en 6 genoemde vrije tijd moet verleend en opgenomen worden binnen een tijdvak van twee maanden na het verrichten van de crisisdienst, tenzij werkgever en werknemer anders zijn overeengekomen. Op verzoek van de werknemer kan de vrije tijd als bedoeld in de artikelen 4 en 6 worden omgezet in een geldbedrag, bestaande uit een evenredig deel van het salaris. De in artikel 5 genoemde toelage kan op verzoek van de werknemer naar evenredigheid worden omgezet in vrije tijd. Wordt de crisisdienst verricht op een door de werkgever aangewezen vakantiedag als bedoeld in H12B Vakantie artikel 1, lid 4 van de cao, dan behoudt de werknemer aanspraak op die dag.

Artikel 8 Telefoonvoorziening

De werkgever voorziet de werknemer tijdens crisisdienst van een adequate telefoonvoorziening.

Artikel 9 Afwijkende regeling

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen voor de compensatie voor het verrichten van crisisdienst.