D Werknemersorganisaties

Artikel 1 Definitie werknemersorganisatie

Onder werknemersorganisatie wordt verstaan:

 1. een vereniging van werknemers die partij is bij deze cao;
 2. een vakcentrale waarbij een vereniging als bedoeld onder a. is aangesloten;
 3. Federatie beroepsorganisaties in de zorg, onderwijs en onderzoek (FBZ), voorzover de werknemer op wie het in dit lid bepaalde van toepassing is, lid is van een onder a bedoelde vereniging of bestuurslid is van de FBZ en het bestuurlijke activiteiten voor de FBZ betreft;
 4. een vereniging van werknemers die een samenwerkingsovereenkomst heeft met een onder a bedoelde vereniging; als zodanig gelden bij inwerkingtreding van deze cao:
  • Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSP);
  • Vereniging voor Psychodiagnostisch werkenden (VVP).

Wanneer, gelet op het hiervoor bepaalde, dit aantal verenigingen wordt uitgebreid, delen partijen bij deze cao dit mee aan de werkgever.

Artikel 2 Faciliteiten voor werknemersorganisaties

 1. Partijen bij deze cao willen bevorderen dat binnen de instelling mogelijkheden worden geboden tot het geven van faciliteiten aan leden, kaderleden en vakbondsconsulenten van werknemersorganisaties.
 2. Onder kaderleden worden verstaan: die leden die door werknemersorganisaties zijn aangewezen en aan de directie van de instelling als zodanig bekend zijn gemaakt.
 3. Deze faciliteiten moeten ten minste de volgende zijn:
  1. het toestaan van het gebruik van publicatieborden waarop informatie wordt verstrekt en aankondigingen van werknemersorganisaties kunnen worden bekend gemaakt;
  2. het beschikbaar stellen van ruimten van de instelling voor bijeenkomsten van de werknemersorganisaties;
  3. het gebruik van de telefoon voor het leggen van contacten door kaderleden van de werknemersorganisaties;
  4. kaderleden zullen in beperkte mate in staat worden gesteld persoonlijke contacten te leggen met de leden die in de instelling werken.
  5. kaderleden kunnen ter bevordering van activiteiten voor hun werknemersorganisatie, binnen de bestaande afspraken in de instelling, gebruik maken van internet en e-mail voor zover in de instelling aanwezig.

Artikel 3 Bijdrage GGZ Nederland aan de werknemersorganisaties

De bijdrage aan de werknemersorganisaties, partij bij deze cao, wordt tussen partijen bij deze cao geregeld en door GGZ Nederland uitgekeerd. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast met de consumenten prijsindex.

Artikel 4 Verlof voor activiteiten werknemersorganisaties

De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid deel te nemen aan activiteiten van de werknemersorganisaties waarvan hij lid is. De werknemer krijgt daarvoor betaald verlof tot een totaal van 264 uur per jaar, als deelname aan deze activiteiten plaatsvindt op uren waarop hij volgens arbeidsovereenkomst inzetbaar is. Onder activiteiten van de werknemersorganisaties worden verstaan:

 • statutaire vergaderingen voorzover de werknemer als bestuurslid of afgevaardigde is aangewezen;
 • conferenties, landelijke en regionale vergaderingen en werkgroepen voorzover de werknemer daartoe door het hoofdbestuur is uitgenodigd;
 • cursussen voorzover de werknemer die geeft of eraan deelneemt op verzoek van het hoofdbestuur.

Artikel 5 Vakbondsconsulenten

 1. De werknemer die vakbondsconsulent is in een instelling met ten minste 500 werknemers wordt vier uur per week vrijgesteld voor de taken van de consulent.
 2. De werknemer die vakbondsconsulent is in een instelling met meer dan 1500 werknemers wordt ten minste acht uur per week vrijgesteld voor de taken van de consulent.
 3. Per instelling kunnen ten minste twee vakbondsconsulenten worden vrijgesteld, en niet meer dan een per werknemersorganisatie .
 4. De werknemer die vakbondsconsulent is zal uit hoofde hiervan niet benadeeld worden in zijn positie in de instelling en heeft inzake zijn arbeidsovereenkomst een vergelijkbare rechtsbescherming als geldt voor leden van de ondernemingsraad op grond van de WOR.
Toelichting op cao kennisnet
Verlof voor vakbondsconsulenten klik hier