E Slaapdienst en begeleiding van cliënten in hun vakantie

Artikel 1 Definities

Onder slaapdienst wordt verstaan: de omstandigheid dat een werknemer - buiten de vastgestelde werktijd - tussen 23.00 uur en 07.00 uur in de directe omgeving van patiënten moet slapen en zonder tussenkomst van een derde direct hulp biedt als de situatie van de cliënt dat vereist.

Artikel 2 Werkingssfeer

Voor werknemers werkzaam in de verpleging en de verzorging zijn de voor deze werknemers geldende normen voor aanwezigheidsdienst uit het Arbeidstijdenbesluit van toepassing (zie voor de opt-out Bijlage III.).

Artikel 3 Vrije weekends

De werknemer is ten minste 2 weekends per 28 achtereenvolgende dagen vrij van de in artikel 1 genoemde dienst.

Artikel 4 Vergoeding slaapdienst

 1. De werknemer van wie het salaris niet meer bedraagt dan het bedrag onder nummer 48 van de inpassingstabel ontvangt als vergoeding:
  1. een bedrag van € 31,36 per 01-07-2017 (€ 31,87 per 01-07-2018) voor elke slaapdienst, ongeacht het aantal uren dat deze dienst bedraagt, en
  2. een vergoeding in vrije tijd van 1/4 van de uren doorgebracht in slaapdienst.
 2. In het belang van de afdeling/dienst kan de werkgever, na overleg met de ondernemingsraad, in afwijking van de in lid 1genoemde vergoedingsregeling een vergoeding toekennen in uitsluitend vrije tijd. Deze vergoeding bedraagt de helft van de tijd doorgebracht in slaapdienst.

Artikel 5 Opnemen vrije tijd slaapdienst

 1. De in artikel 4 genoemde vrije tijd moet verleend en opgenomen worden binnen een tijdvak van twee maanden na het verrichten van de slaapdienst, tenzij werkgever en werknemer anders zijn overeengekomen. Vindt de werkgever dat het belang van de instelling zich verzet tegen het geven van vrije tijd, dan wordt de vrije tijd tot ten hoogste de helft omgezet in een geldbedrag, bestaande uit het evenredige deel van het salaris.
 2. Wordt slaapdienst verricht op een door de werkgever aangewezen vakantiedag als bedoeld in H12B Vakantie artikel 1, lid 4 dan behoudt de werknemer zijn aanspraak op die dag.

Artikel 6 Begeleiding tijdens vakantie van cliënten

 1. Voor het gedurende aaneengesloten tijdvak(ken) van 24 uur begeleiden van cliënten tijdens een vakantieperiode van ten minste een etmaal, worden de werknemer 4 uren per etmaal vergoed. Het voor de overige bijzondere diensten in dit hoofdstuk bepaalde is niet van toepassing.
 2. De vergoeding wordt voor tweevijfde in vrije tijd gegeven en voor het overige omgezet in een geldbedrag bestaande uit een evenredig deel van het salaris.
 3. Gedurende de in lid 1 bedoelde tijdvakken is de werknemer geen bijdrage in de kost verschuldigd.
 4. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een regeling treffen die afwijkt van lid 1 en 2 van dit artikel. Deze regeling treedt in de plaats van het bepaalde in lid 1 en 2.