E Ziektekosten/IZZ

Artikel 1 Ziektekostenregeling IZZ

  1. De (voormalige) werknemer kan deelnemen aan de (aanvullende) collectieve ziektekostenregeling(en) IZZ. De voorwaarden voor deelneming voor hem en zijn eventuele mededeelnemer(s) en de omvang van de verstrekkingen zijn geregeld in het Reglement Ziektekostenregeling van de Stichting IZZ. De werkgever verstrekt aan de werknemer een bijdrage in de door hem verschuldigde premie voor IZZ Zorg voor de Zorg (voor zichzelf, zijn echtgeno(o)t(e) of relatiepartner). De hoogte van deze bijdrage is tweederde van de verschuldigde premie voor het IZZ Zorg voor de Zorg-pakket
  2. De werkgever is geen bijdrage verschuldigd aan de werknemer die arbeidsongeschikt is en geen aanspraak meer heeft op salaris of op loondoorbetaling als bedoeld in H9D Arbeidsongeschiktheidartikel 2, lid 1 en 2.Het is de werkgever uitsluitend toegestaan een bijdrage in de premie als bedoeld in lid 1 te verstrekken aan de werknemer bij deelname aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ.
  3. De in lid 1 genoemde regelingen worden uitgevoerd door de Stichting IZZ. In het bestuur van deze stichting zijn partijen bij deze cao vertegenwoordigd. De stichting kan zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk doen uitvoeren door één of meer non-profit ziektekostenverzekeraars.
  4. De Stichting IZZ stelt, na overleg met partijen bij deze cao, de premie als bedoeld in lid 1 vast voor de deelname van de (voormalige) werknemer aan de (aanvullende) ziektekostenregeling IZZ.
Toelichting op cao kennisnet
Werkgeversbijdrage IZZ klik hier