Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst

Artikel 1 Aangaan van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd en wordt in tweevoud opgemaakt (in de cao staan voorbeeld overeenkomsten). Voordat de werknemer de arbeidsovereenkomst ondertekent, ontvangt hij tijdig en uiterlijk een week voor indiensttreding een door de werkgever ondertekend exemplaar, samen met een digitaal exemplaar van de cao. De werknemer ontvangt de gewijzigde cao ook digitaal. De werknemer zal op verzoek een papieren exemplaar van de cao ontvangen.

Toelichting op cao kennisnet
Voorwaarden arbeidsovereenkomst klik hier

Artikel 2 Duur van de arbeidsovereenkomst

1. De arbeidsovereenkomst wordt in de regel aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient de reden of de tijdsduur te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Bij normaal/goed functioneren krijgt de werknemer die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst  voor bepaalde tijd, aansluitend een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een aantal overeengekomen werkuren per week aangeboden. Streven daarbij is een minimum van 8 uur per week. Voorwaarde daarbij is dat de betreffende functie onderdeel uitmaakt van de vaste formatie  en gerekend wordt tot vast werk op basis van de Strategische Personeelsplanning.

3. Alvorens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, wordt tijdig nagegaan of het hier om vast werk gaat.

4. Nulurencontracten

a. De werkgever zal geen nulurencontracten gebruiken tenzij in uitzonderlijke situaties waarbij sprake is van:

*    opvang van onvoorziene en ongeplande ggz-activiteiten of
*    opvang van onvoorziene en ongeplande uitval van personeel die niet door werknemers met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd met een aantal overeengekomen werkuren per jaar kan worden geleverd of alleen door onevenredige aantasting van geplande roosters mogelijk is.

b. Werknemers met een nulurencontract die structureel werkzaam zijn, krijgen jaarlijks het recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een aantal overeengekomen werkuren per week.

c. De werkgever overlegt tenminste eenmaal per jaar met de ondernemingsraad over de inzet van nulurencontracten.

5. Op een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is artikel 7:668a BW van toepassing. Partijen bij deze cao zijn overeengekomen dat artikel 7:668a – lid 9 BW van toepassing is. Zij spreken af dat:           

  • Met een werknemer die in dienst treedt van de organisatie ten behoeve van het volgen van een opleiding of het doen van onderzoek, een arbeidsovereenkomst aangegaan wordt voor de duur van de opleiding of het onderzoek.
  • Met een werknemer die reeds in tijdelijke dienst is van de organisatie en aansluitend een opleiding gaat volgen een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan waarbij de maximale periode van 24 maanden kan worden verlengd tot ten hoogste 48 maanden en het aantal van drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten kan worden verhoogd naar ten hoogste zes (in de geest van artikel 7:668a – lid 5 BW).

Zodra de educatie/opleiding eerder is beëindigd en/of het onderzoek eerder is afgerond en de werknemer tijdelijk bij de werkgever kan blijven werken dan wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan die onder de ketenregeling van artikel 7:668a – lid 1 BW valt.

Toelichting op cao kennisnet
Toelichting ketenregeling klik hier
Toelichting nulurencontract klik hier
Flexibele arbeidsrelaties klik hier

Artikel 3 Geneeskundig en psychologisch onderzoek

  1. Een keuring in verband met het aangaan of wijzigen van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in de Wet op de medische keuringen vindt alleen plaats als aan de vervulling van de functie waarop die arbeidsovereenkomst betrekking heeft, bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld. Onder medische geschiktheid voor de functie worden begrepen: de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de aspirant-werknemer en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende arbeid.
  2. De werkgever wijst de geneeskundige aan die de keuring verricht; hij mag geen familie zijn van de aspirant-werknemer.
  3. De werkgever vergoedt de kosten die verbonden zijn aan de keuring, inclusief reis- en verblijfskosten van de aspirant-werknemer. Deze worden vergoed conform de geldende reis- en verblijfkostenregeling.
  4. Wanneer aan de aanstelling een psychologisch onderzoek voorafgaat, geschiedt dit door een psycholoog van wie vaststaat dat hij zich gebonden acht aan de regels van de code vervat in de beroepsethiek voor Psychologen geformuleerd door het Nederlands Instituut van Psychologen. Het bepaalde in de leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de arbeids- of organisatiepsycholoog die uitsluitend binnen een personeels- c.q. organisatie-afdeling is aangesteld, mede voor het verrichten van selectiewerkzaamheden, het psychologisch onderzoek mag uitvoeren.

Artikel 4 Einde van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt op de dag voorafgaande aan de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en dus zonder dat opzegging of een andere beëindigingshandeling vereist is.

Toelichting op cao kennisnet
Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd klik hier

Artikel 5 Opzegging

  1. Opzegging van de arbeidsovereenkomst geschiedt steeds tegen het einde van de maand.
  2. De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer kan worden verlengd, mits de termijn van opzegging niet langer is dan 3 maanden. De opzegtermijn van de werkgever is in dat geval gelijk aan die van de werknemer tenzij de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever langer is dan de afgesproken opzegtermijn. In dit geval geldt de wettelijke opzegtermijn.
Toelichting op cao kennisnet
Opzeggen van de arbeidsovereenkomst Klik hier

Artikel 6 Beëindiging na bevalling en herintreding

  1. Als de werknemer in verband met haar bevalling de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, gebeurt dat schriftelijk en uiterlijk tien kalenderdagen na de bevalling. Het ontslag gaat in dit geval in op de eerste dag van de volgende kalendermaand.
  2. De werknemer die in verband met een bevalling of in verband met de verzorging van zijn/haar kind(eren) de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, heeft tot maximaal twee jaar na zijn/haar ontslag recht op een voorkeursbehandeling in een sollicitatieprocedure bij de instelling waar dit ontslag heeft plaatsgevonden.