Hoofdstuk 4 Verplichtingen van de werknemer

Artikel 1 Algemeen

 1. De werknemer is verplicht de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten en zich te gedragen naar de aanwijzingen van zijn werkgever. Dit met inachtneming van een professioneel statuut/beroepscode, per beroepsgroep geformuleerd en in deze cao bekrachtigd. De werknemer heeft het recht op grond van ernstige gewetensbezwaren het uitvoeren van bepaalde opdrachten te weigeren. De directie zorgt ervoor dat binnen de afdeling van betrokken werknemers zodanige maatregelen worden getroffen dat dit recht effectueerbaar is en dat alle betrokkenen binnen de afdeling juist geïnformeerd zijn.
 2. Kwalitatief goede en doelmatige zorg vraagt dat binnen organisaties flexibiliteit en werkzekerheid zorgvuldig in balans zijn. Zowel de werkgever als de werknemer hebben de motivatie en het vermogen te anticiperen op veranderende omstandigheden. Dit betekent binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid dat de werknemer flexibel is ten aanzien van standplaats, werktijden en werkzaamheden. Bij wijziging is altijd voorafgaand overleg tussen werkgever en werknemer nodig.
 3. Indien de werknemer van mening is dat geen sprake is van redelijkheid en billijkheid, kan de werknemer dit voorleggen aan de interne (klachten)commissie van de organisatie conform H15A, artikel 5.

Artikel 2 Aanwijzen woongebied

Als de werkgever dat in verband met het belang van de instelling noodzakelijk acht, kan hij bij wijziging van de functie van de werknemer of van de omstandigheden waarbinnen de functie wordt uitgeoefend een woongebied aanwijzen waar de werknemer zich dient te vestigen.

Artikel 3 Geheimhoudingsplicht

 1. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie ter kennis komen, voorzover die verplichting volgt uit de aard der zaak of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.
 2. De in lid 1 bedoelde verplichting bestaat niet tegenover werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst (Wgbo), het behandelingsplan (Bopz) of het onderzoeksprotocol (Wmo) en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden. Tevens bestaat de verplichting niet tegenover de werknemer in het geval dat hij een beroep doet op de binnen de instelling geldende klokkenluiderregeling.
 3. De werkgever is verplicht tot geheimhouding van wat hem over de persoon van de werknemer uit hoofde van diens functie bekend is, tenzij de werknemer toestemming geeft voor het verstrekken van gegevens die betrekking hebben op zijn persoon.

Artikel 4 Verhindering

Als de werknemer verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, is hij verplicht daarvan onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk mededeling te doen of te laten doen aan de werkgever.

Artikel 5 Nevenfuncties

De werknemer mag geen (on)betaalde nevenfuncties vervullen of (on)betaalde nevenwerkzaamheden verrichten die redelijkerwijs niet verenigd kunnen worden met zijn functie of met de belangen of het aanzien van de instelling.

Toelichting op cao kennisnet
Nevenfuncties klik hier

Artikel 6 Geschenken, beloningen, erfenissen

 1. Het is de werknemer verboden:
 1. direct of indirect deel te nemen aan voor de werkgever uit te voeren aannemingen en leveringen;
 2. direct of indirect geschenken, beloningen of provisie aan te nemen of te vorderen van:
 • instanties of personen die werken voor de werkgever;
 • leveranciers van de werkgever;
 • instanties of personen met wie hij uit hoofde van zijn functie in aanraking komt.
 1. De werknemer zal zonder toestemming van de werkgever geen erfenis of legaat aanvaarden van een persoon die voor of ten tijde van overlijden cliënt was van de instelling en geen bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, echtgenoot of relatiepartner van de werknemer is.

Artikel 7 Beheren goederen

 1. De werknemer is verplicht tot een zorgvuldig beheer van de goederen die de werkgever aan hem heeft toevertrouwd.
 2. De werknemer kan slechts worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door de werkgever geleden schade, voorzover deze is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 8 Medisch onderzoek

De werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek dat de werkgever met redenen omkleedt en noodzakelijk acht, zolang het gaat om een onderzoek met een preventieve werking ten opzichte van de gezondheidssituatie in de instelling.