privacyverklaring GGZ Nederland t.b.v. GGZ Connect

25 mei 2018

Uw privacy is voor GGZ Nederland van groot belang. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens die van u worden verzameld uitsluitend verwerken voor de omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.  Deze privacyverklaring is van toepassing op het discussieforum: www.ggz-connect.nl. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden waarvoor GGZ Nederland uw persoonsgegevens in het kader van deze websites verwerkt, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u vragen heeft neem dan contact op met GGZ Nederland middels de onderstaande contactgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Op verschillende manieren ontvangen wij persoonsgegevens van u. Dit betreffen gegevens die uw identiteit kunnen achterhalen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die automatisch (om technische redenen) aan ons worden doorgegeven.

Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, bijvoorbeeld gegevens die wij ontvangen via het aanmaken van een account of middels het invullen van een contactformulier op de websites.

Met het gebruik van deze websites deelt u  daarnaast persoonsgegevens met ons via cookies. Dit betekent dat bij het bezoeken van de hiervoor benoemde websites automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Welke persoonsgegevens wij van u in het kader van het gebruik van de websites verwerken is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. Bij het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij ons tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het behalen van de , in deze privacyverklaring, omschreven doeleinden. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens daarnaast niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij het noodzakelijk is dergelijke gegevens te bewaren ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. Ook worden er passende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit zullen wij ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. 

Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf uw gegevens en voorkeuren kunt instellen, opgeven en wijzigen voor het discussieforum. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw, achternaam, voornaam, organisatie en functie, e-mailadres en geslacht. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Account
Bij bepaalde onderdelen van ons discussieforum moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, naam, voornaam, organisatie, functie en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie in principe tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Uw account
Account

U kunt zich aanmelden bij ons portaal voor een persoonlijk account. Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor het discussieforum. De instellingen van het portaal zijn dan ook gekoppeld aan uw account. U kunt te allen tijde uw instellingen wijzigen. De gegevens die in dit kader worden verwerkt worden bewaard totdat u het account beëindigd of verwijderd. In het account zijn mogelijkheden weergegeven waarmee u uw account kan aanpassen dan wel kunt verwijderen.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor ons discussieforum ggz-connect.nl om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze websites staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op de website van deze partijen is informatie te vinden over hun cookie- en privacybeleid.

Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via hier eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van het discussieforum (www.ggz-connect.nl) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google Analytics op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google Analytics hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. GGZ Nederland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer www.ggz-connect.nl de in de privacyverklaring besproken onderwerpen wijzigt, dienen wij ook deze privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Maak hiervoor een afspraak  om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens
GGZ Nederland
Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort
info@ggznederland.nl
033-4608900