Thema's

Arbeidsmarktmonitor GGZ Nederland: trends op de arbeidsmarkt in de ggz

De ggz-sector zit in een overgangsfase. De opeenstapeling van beleidswijzigingen heeft gevolgen voor zowel de kwantitatieve als kwalitatieve personele samenstelling van de sector en leiden tot afwijking van historische trends op de arbeidsmarkt. Dit paper gaat met name in op te verwachten kwalitatieve veranderingen in de personele samenstelling in de ggz.

Download

Beroepscompetentieprofiel Agogisch Medewerker GGZ MBO

Een belangrijke beroepsgroep binnen het primaire proces1 in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg zijn de agogen. De agogisch medewerker ggz is een mbo-opgeleide agoog die de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) of Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 (MZ4) heeft gevolgd. Dit is het hoogste opleidingsniveau binnen het mbo.

Prijs: €10

Download Bestel

Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

In de ggz en verslavingszorg zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam, in het primaire proces maar ook in staffuncties. Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) beoogt de essentie te vatten van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid in de breedst mogelijke zin. Het is bedoeld als een basis om van daaruit te kunnen differentiëren naar verschillende niveaus en werksettings. Het BCP-E is nadrukkelijk geen functieprofiel waarin beschreven staat wat de desbetreffende ervaringsdeskundige moet doen, kennen en kunnen. Wel kan op basis van het BCP-E een functieprofiel worden samengesteld. Deze uitgave is uitsluitend te downloaden.

Download

Beroepscompetentieprofiel GGZ Agoog HBO

Dit beroepscompetentieprofiel is door MOVISIE ontwikkeld in opdracht van GGZ Nederland en COOA B. GGZ Nederland en het COOA B hebben de wens naar voren gebracht het beroepscompetentieprofiel van de ggz-agoog te actualiseren.

Prijs: €10

Download Bestel

Beroepscompetentieprofiel GZ-Vaktherapeut

Dit beroepscompetentieprofiel beschrijft het beroep in al haar facetten. Het is bedoeld om de herkenbaarheid en inzichtelijkheid van het beroep voor het (initiële) onderwijs en het werkveld te vergroten.

Prijs: €10

Download Bestel

Bijlage behorend bij convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Bijlage behorend bij convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Download

CAO GGZ collectieve arbeidsovereenkomst 2017-2019

Deze uitgave is uitsluitend te downloaden.

Download

Convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Voor uitkeringsgerechtigden uit de Wajong/WAO/WAZ/WIA of Ziektewet, met een al dan niet grote afstand tot de arbeidsmarkt en een (ernstige) psychische of psychiatrische aandoening die gemotiveerd zijn en de mogelijkheden hebben om betaalde arbeid te verrichten, is een effectieve ondersteuning noodzakelijk bij het weer krijgen of het behouden van een betaalde baan. Tevens blijkt dat mensen uit deze doelgroep soms prima kunnen doorwerken na aanpassing van hun werksituatie. De ondergetekende partijen stellen zich daarom ten doel in het kader van dit convenant zodanig samen te werken dat voor mensen uit deze doelgroep, behoud van werk dan wel een effectieve re-integratie wordt bevorderd waardoor deze mensen betaald werk kunnen verrichten of kunnen blijven verrichten als onderdeel van gelijkwaardig burgerschap.

Download

GGZ Verpleegkundige bcp HBO

Binnen de ggz is de verpleegkundige beroepsgroep de grootste beroepsgroep. Het is daarom noodzakelijk hoogstaande, kwalitatieve zorg te kunnen blijven garanderen en de aansluiting tussen het ggz-werkveld en het beroepsonderwijs te verbeteren. Vanuit deze gedachte heeft GGZ Nederland de opdracht gegeven om deze BCP voor de verpleegkundige in de ggz op opleidingsniveau 5 te ontwikkelen .

Prijs: €10,00

Download Bestel

GGZ Verpleegkundige bcp MBO

Dit beroepscompetentieprofielen geeft een beeld van de beroepsuitoefening in de volle breedte. Binnen de ggz is de verpleegkundige beroepsgroep de grootste beroepsgroep. GGZ Nederland heeft de opdracht gegeven om deze BCP te ontwikkelen voor de verpleegkundige in de ggz op opleidingsniveau 4.

Prijs: €10,00

Download Bestel
1 2