Thema's

Factsheet specialistische jeugd-ggz

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot en met 17 jaar. Alleen kinderen met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis komen in aanmerking voor de specialistische jeugd-ggz. In deze factsheet (juli 2013) meer relevante informatie over de problematiek, diagnose, behandeling en effectiviteit.

Download

Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Download

Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen

Dit is een uitgave van GGZ Nederland. Dit document kwam tot stand met medewerking van bestuurders van GGZ Nederland en ggz-instellingen: Peter Dijkshoorn (Accare), Bertine Lahuis (Karakter), Jan Menting (Yulius), Mariëlle Ploumen (RvA-groep Herlaarhof), Jozien Snijders (Parnassia groep), Joep Verbugt (GGZE), Roel Verheul (De Viersprong), Robert Vermeiren (Curium) en Douwina Zwart (GGZ Friesland). Met dank aan het Landelijk Platform GGz, de NJR, UWouderplatform en J. Mierau (onderzoeksleider HeadsUP).

Prijs: €0,-

Download Bestel

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Over sommige patiënten moet je praten

GGZ Nederland heeft vanwege het belang van het bestrijden van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld besloten vooruit te lopen op de invoering van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het doel van de Meldcode is om professionals te ondersteunen in het maken van beslissingen omtrent meldingen aan het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Download Bestel

Sectorrapport ggz 2012 - feiten en cijfers over een sector in beweging

Voor de gezondheidszorg staan grote veranderingen op stapel. De politieke besluiten over overheveling van zorg naar gemeenten en de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben een forse impact op de ggz. Ze bepalen voor de komende jaren (2013-2020) de opdrachten voor de ggz-sector en de branchevereniging GGZ Nederland. In dat kader is het belangrijk te beschikken over de juiste cijfers als uitgangspunt voor beleidskeuzes. In dit sectorrapport vindt u de cijfers over de jaren 2009 – 2012. Omdat ze fungeren als een soort nulmeting voor de veranderingen die momenteel spelen, kunnen we met deze cijfers de ingezette ontwikkelingen in de sector monitoren en evalueren.

Download

Visiedocument Jeugd - Een visie op jeugd-ggz: beschikbaar, bereikbaar en in beweging

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Hierdoor bestaat er voor het eerst in de geschiedenis één wettelijke basis voor de hulp aan jeugdigen. De wet beschrijft in hoofdlijnen het hoe, wat en waarom van deze hulp. Dit visiedocument beschrijft de plaats van de jeugd-ggz in het domein van de jeugdhulp. Daarbij laten we zien welke ambities de jeugd-ggz heeft om de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren zo slim en efficiënt mogelijk te organiseren.

Prijs: € gratis

Download Bestel

Z-card - Samenvatting visiedocument Beschikbaar, bereikbaar en in beweging

Deze flyer is een samenvatting van het visiedocument Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging. Een visie op jeugd-ggz (GGZ Nederland, 2014).

Download Bestel