Thema's

Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de ggz

Met Argus kan een eenduidige registratie plaatsvinden van de meest toegepaste vormen van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Download Bestel

Flyer Argus Separeren in perspectief

Download

Handleiding voor het opstellen van een seksualiteits- en veiligheidsbeleid binnen ggz-instellingen

Deze notitie biedt handvatten voor het maken van een seksualiteits- en veiligheidsbeleid en is geschreven voor de verantwoordelijken voor het seksualiteits- en veiligheidsbeleid binnen ggz-instellingen.

Download

Handreiking Analyseren van agressie incidenten

Van alle veiligheidsincidenten in de ggz wordt agressie het meest gemeld. Vrijwel dagelijks zijn er patiënten en zorgverleners die zich bedreigd voelen of te maken krijgen met verbale of fysieke agressie. Deze Handreiking Analyseren van agressie incidenten is opgesteld in opdracht van de stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg – patiëntveiligheidsprogramma ggz.

Download

Handreiking Beroepsgeheim

Op alle zorgprofessionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld. Niet alle zorgprofessionals weten wat zij mogen doen. Deze handreiking maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor ggz-professionals om het beroepsgeheim te doorbreken. Dit document is bedoeld als praktisch hulpmiddel waarmee GGZ Nederland ggz-professionals wil ondersteunen.

Download

Handreiking Integrale aanpak Brandveiligheid

In deze handreiking vindt u een korte beschrijving van de wijze waarop u de brandveiligheid binnen uw ggz-instelling gericht kunt verbeteren. Voor veel gg-zinstellingen blijkt dat hard nodig, gezien enkele recente incidenten in de ggz waarbij meerdere slachtoffers vielen. Deze handreiking is uitsluitend digitaal verkrijgbaar.

Download

Handreiking patientenparticipatie vanuit client en familieperspektief

In deze handreiking staat beschreven welke medezeggenschapsrol cliënten- en familieraden kunnen oppakken en hoe zij concreet invulling kunnen geven aan het thema patiëntveiligheid.

Download Bestel

Handreiking risicomanagement in de ggz

Met deze handreiking kunt u gericht aan de slag om risico’s in uw ggz-instelling in kaart te brengen. vervolgens kunt u vaststellen welke risico’s beslist moeten worden voorkomen, welke risico’s moeten worden ingecalculeerd, en welke risico’s kunnen worden verkleind met bepaalde beheersmaatregelen.

Download

Handreiking signaleren en melden van (on)veiligheid door clienten en naasten

Deze handreiking is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor stafmedewerkers van ggz-instellingen en cliënten- en familieraden. Met de geboden handvatten, adviezen en instrumenten kunnen zij de inbreng van patiënten en hun naasten versterken.

Download Bestel

Handreiking Veiligheidscultuur (VMS)

Deze handreiking is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor ggz-instellingen om de veiligheidscultuur te verbeteren. In deze handreiking staat beschreven waarom een veiligheidscultuur belangrijk is, wat de belangrijkste elementen van veiligheidscultuur zijn, hoe een ggz-instelling zicht krijgt op de veiligheidscultuur en welke interventies er mogelijk zijn om de veiligheidscultuur te beïnvloeden.

Download
1 2