Thema's

Beroepscompetentieprofiel Agogisch Medewerker GGZ MBO

Een belangrijke beroepsgroep binnen het primaire proces1 in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg zijn de agogen. De agogisch medewerker ggz is een mbo-opgeleide agoog die de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) of Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 (MZ4) heeft gevolgd. Dit is het hoogste opleidingsniveau binnen het mbo.

Prijs: €10

Download Bestel

Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

In de ggz en verslavingszorg zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam, in het primaire proces maar ook in staffuncties. Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) beoogt de essentie te vatten van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid in de breedst mogelijke zin. Het is bedoeld als een basis om van daaruit te kunnen differentiëren naar verschillende niveaus en werksettings. Het BCP-E is nadrukkelijk geen functieprofiel waarin beschreven staat wat de desbetreffende ervaringsdeskundige moet doen, kennen en kunnen. Wel kan op basis van het BCP-E een functieprofiel worden samengesteld. Deze uitgave is uitsluitend te downloaden.

Download

Beroepscompetentieprofiel GGZ Agoog HBO

Dit beroepscompetentieprofiel is door MOVISIE ontwikkeld in opdracht van GGZ Nederland en COOA B. GGZ Nederland en het COOA B hebben de wens naar voren gebracht het beroepscompetentieprofiel van de ggz-agoog te actualiseren.

Prijs: €10

Download Bestel

Beroepscompetentieprofiel GZ-Vaktherapeut

Dit beroepscompetentieprofiel beschrijft het beroep in al haar facetten. Het is bedoeld om de herkenbaarheid en inzichtelijkheid van het beroep voor het (initiële) onderwijs en het werkveld te vergroten.

Prijs: €10

Download Bestel

GGZ Verpleegkundige bcp HBO

Binnen de ggz is de verpleegkundige beroepsgroep de grootste beroepsgroep. Het is daarom noodzakelijk hoogstaande, kwalitatieve zorg te kunnen blijven garanderen en de aansluiting tussen het ggz-werkveld en het beroepsonderwijs te verbeteren. Vanuit deze gedachte heeft GGZ Nederland de opdracht gegeven om deze BCP voor de verpleegkundige in de ggz op opleidingsniveau 5 te ontwikkelen .

Prijs: €10,00

Download Bestel

GGZ Verpleegkundige bcp MBO

Dit beroepscompetentieprofielen geeft een beeld van de beroepsuitoefening in de volle breedte. Binnen de ggz is de verpleegkundige beroepsgroep de grootste beroepsgroep. GGZ Nederland heeft de opdracht gegeven om deze BCP te ontwikkelen voor de verpleegkundige in de ggz op opleidingsniveau 4.

Prijs: €10,00

Download Bestel