Thema's

Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de ggz

Met Argus kan een eenduidige registratie plaatsvinden van de meest toegepaste vormen van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Download Bestel

Convenant Politie - GGZ 2012

De politie en GGZ Nederland hebben afspraken gemaakt over hoe te handelen in crisissituaties met verwarde personen. De afspraken in het convenant moeten leiden tot een verdere versteviging in de samenwerking tussen de politie en de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Download

Handreiking Beroepsgeheim

Op alle zorgprofessionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld. Niet alle zorgprofessionals weten wat zij mogen doen. Deze handreiking maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor ggz-professionals om het beroepsgeheim te doorbreken. Dit document is bedoeld als praktisch hulpmiddel waarmee GGZ Nederland ggz-professionals wil ondersteunen.

Download

Handreiking Integrale aanpak Brandveiligheid

In deze handreiking vindt u een korte beschrijving van de wijze waarop u de brandveiligheid binnen uw ggz-instelling gericht kunt verbeteren. Voor veel gg-zinstellingen blijkt dat hard nodig, gezien enkele recente incidenten in de ggz waarbij meerdere slachtoffers vielen. Deze handreiking is uitsluitend digitaal verkrijgbaar.

Download

Handreiking patientenparticipatie vanuit client en familieperspektief

In deze handreiking staat beschreven welke medezeggenschapsrol cliënten- en familieraden kunnen oppakken en hoe zij concreet invulling kunnen geven aan het thema patiëntveiligheid.

Download Bestel

Handreiking signaleren en melden van (on)veiligheid door clienten en naasten

Deze handreiking is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor stafmedewerkers van ggz-instellingen en cliënten- en familieraden. Met de geboden handvatten, adviezen en instrumenten kunnen zij de inbreng van patiënten en hun naasten versterken.

Download Bestel

Handreiking Veiligheidscultuur (VMS)

Deze handreiking is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor ggz-instellingen om de veiligheidscultuur te verbeteren. In deze handreiking staat beschreven waarom een veiligheidscultuur belangrijk is, wat de belangrijkste elementen van veiligheidscultuur zijn, hoe een ggz-instelling zicht krijgt op de veiligheidscultuur en welke interventies er mogelijk zijn om de veiligheidscultuur te beïnvloeden.

Download

Handreiking VIM, Veilig incidenten melden en analyseren

Deze handreiking is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor ggz-instellingen voor het veilig melden van incidenten (VIM). De landelijke hoofdclassificatie van 9 incidenten vormt de basis van VIM. In deze handreiking besteden we aandacht aan de keuzemomenten voor ggz-instellingen en doen we suggesties voor implementatie van een goed functionerend VIM systeem. Deze handreiking is uitsluitend te downloaden.

Download

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Over sommige patiënten moet je praten

GGZ Nederland heeft vanwege het belang van het bestrijden van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld besloten vooruit te lopen op de invoering van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het doel van de Meldcode is om professionals te ondersteunen in het maken van beslissingen omtrent meldingen aan het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Download Bestel