Thema's

Ambulant FPT - Samenwerking GGZ-Reclassering - Theorieboek

Het project Ambulant FPT (forensisch psychiatrisch toezicht) heeft een werkwijze ontwikkeld waarin de reclassering en GGZ Nederland intensief samenwerken. De werkwijze brengt veranderingen mee in het werk van ggz-en reclasseringsprofessionals. Voor hen is dit theorieboek geschreven met de uitgangspunten van de werkwijze, welke partners betrokken zijn en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze partners zijn.Bij het theorieboek hoort een praktisch werkboek. Hierin wordt de werkwijze in de vorm van procesomschrijvingen weergegeven.

Download

Ambulant FPT - Samenwerking GGZ-Reclassering - Werkboek

Het project Ambulant FPT (forensisch psychiatrisch toezicht) heeft een werkwijze ontwikkeld waarin de reclassering en GGZ Nederland intensief samenwerken. In dit werkboek worden deze werkwijzen beschreven in de vorm van procesbeschrijvingen. Hiermee kunnen professionals lokaal invulling geven aan het forensisch psychiatrisch toezicht. Bij dit werkboek hoort ook een theorieboek waarin je de (juridische) verantwoording en onderbouwing vindt van de werkwijze en van de driepartijenovereenkomst.

Download

Convenant Ambulant FPT GGZ Nederland - Reclassering, september 2012

In het convenant Ambulant FPT wordt de samenwerking geregeld tussen de landelijke vertegenwoordigers van de geestelijke gezondheidszorg en de reclasseringsorganisaties rondom tbs-gestelden met de maatregel tbs met voorwaarden. Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt het kader waarbinnen de samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg en de reclassering moet plaatsvinden.

Download

Factsheet Wet verplichte ggz - 2014

Deze factsheet biedt informatie over de Wet verplichte ggz (Wvggz) die volgens het ministerie van VWS per 1 juli 2015 in werking zal treden. De factsheet bevat een kernboodschap waarmee wordt weergegeven wat het doel van deze wet is en een overzicht met de belangrijkste zaken die als gevolg van de inwerkingtreding van de Wvggz voor de RIBW zullen veranderen. Ook is een aantal vragen en antwoorden bijgevoegd.

Download

Gezamenlijke Factsheet Wet verplichte ggz - 2014

Deze factsheet biedt informatie over de Wet verplichte ggz (Wvggz) die volgens het ministerie van VWS per 1 juli 2015 in werking zal treden. De factsheet bevat een kernboodschap waarmee wordt weergegeven wat het doel van deze wet is en een overzicht met de belangrijkste zaken die als gevolg van de inwerkingtreding van de Wvggz voor de RIBW zullen veranderen. Ook is een aantal vragen en antwoorden bijgevoegd. Indien u vragen heeft over het wetsvoorstel kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens.

Download

Handreiking Beroepsgeheim

Op alle zorgprofessionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld. Niet alle zorgprofessionals weten wat zij mogen doen. Deze handreiking maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor ggz-professionals om het beroepsgeheim te doorbreken. Dit document is bedoeld als praktisch hulpmiddel waarmee GGZ Nederland ggz-professionals wil ondersteunen.

Download

Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Het gezamenlijk product van GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland en KNMG geeft een duidelijk beeld van hoe om te gaan met gegevens. Deze handreiking gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand en gedurende het bemoeizorgtraject en niet over het leveren van bemoeizorg als zodanig.

Download

Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Download

Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden, een wegwijzer voor zorgprofessionals

Download

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Over sommige patiƫnten moet je praten

GGZ Nederland heeft vanwege het belang van het bestrijden van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld besloten vooruit te lopen op de invoering van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het doel van de Meldcode is om professionals te ondersteunen in het maken van beslissingen omtrent meldingen aan het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Download Bestel
1 2