Thema's

CAO GGZ collectieve arbeidsovereenkomst 2017-2019

Deze uitgave is uitsluitend te downloaden.

Download

Convenant Ambulant FPT GGZ Nederland - Reclassering, september 2012

In het convenant Ambulant FPT wordt de samenwerking geregeld tussen de landelijke vertegenwoordigers van de geestelijke gezondheidszorg en de reclasseringsorganisaties rondom tbs-gestelden met de maatregel tbs met voorwaarden. Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt het kader waarbinnen de samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg en de reclassering moet plaatsvinden.

Download

Convenant Politie - GGZ 2012

De politie en GGZ Nederland hebben afspraken gemaakt over hoe te handelen in crisissituaties met verwarde personen. De afspraken in het convenant moeten leiden tot een verdere versteviging in de samenwerking tussen de politie en de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Download

Convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Voor uitkeringsgerechtigden uit de Wajong/WAO/WAZ/WIA of Ziektewet, met een al dan niet grote afstand tot de arbeidsmarkt en een (ernstige) psychische of psychiatrische aandoening die gemotiveerd zijn en de mogelijkheden hebben om betaalde arbeid te verrichten, is een effectieve ondersteuning noodzakelijk bij het weer krijgen of het behouden van een betaalde baan. Tevens blijkt dat mensen uit deze doelgroep soms prima kunnen doorwerken na aanpassing van hun werksituatie. De ondergetekende partijen stellen zich daarom ten doel in het kader van dit convenant zodanig samen te werken dat voor mensen uit deze doelgroep, behoud van werk dan wel een effectieve re-integratie wordt bevorderd waardoor deze mensen betaald werk kunnen verrichten of kunnen blijven verrichten als onderdeel van gelijkwaardig burgerschap.

Download

Een visie op verslavingszorg: focus op preventie en herstel

In 2011 besloot de verslavingszorg om het visiedocument uit 2006 te actualiseren. Toen was nog niet bekend dat er een half jaar later een breed gedragen bestuurlijk akkoord over de toekomst van de ggz zou liggen. Het visiedocument dat voor u ligt begint met een korte historische terugblik, een beschrijving van de stand van zaken en een blik vooruit.

Download Bestel

Factsheet depressie

Deze factsheet (juni 2013) geeft relevante informatie over depressie en de stand van zaken in Nederland. Ook wordt kort ingegaan op de behandeling van een depressie, de gevolgen en kosten.

Download

Factsheet langdurige zorg

Compacte informatie over de hervorming van de langdurige zorg en de betekenis voor de geestelijke gezondheidszorg (mei 2013). Onder andere over ambulantiseren en herstelgerichte zorg.

Download

Factsheet specialistische jeugd-ggz

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot en met 17 jaar. Alleen kinderen met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis komen in aanmerking voor de specialistische jeugd-ggz. In deze factsheet (juli 2013) meer relevante informatie over de problematiek, diagnose, behandeling en effectiviteit.

Download

Factsheet Wet verplichte ggz - 2014

Deze factsheet biedt informatie over de Wet verplichte ggz (Wvggz) die volgens het ministerie van VWS per 1 juli 2015 in werking zal treden. De factsheet bevat een kernboodschap waarmee wordt weergegeven wat het doel van deze wet is en een overzicht met de belangrijkste zaken die als gevolg van de inwerkingtreding van de Wvggz voor de RIBW zullen veranderen. Ook is een aantal vragen en antwoorden bijgevoegd.

Download

Flyer Argus Separeren in perspectief

Download