Thema's

Gezamenlijke Factsheet Wet verplichte ggz - 2014

Deze factsheet biedt informatie over de Wet verplichte ggz (Wvggz) die volgens het ministerie van VWS per 1 juli 2015 in werking zal treden. De factsheet bevat een kernboodschap waarmee wordt weergegeven wat het doel van deze wet is en een overzicht met de belangrijkste zaken die als gevolg van de inwerkingtreding van de Wvggz voor de RIBW zullen veranderen. Ook is een aantal vragen en antwoorden bijgevoegd. Indien u vragen heeft over het wetsvoorstel kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens.

Download

GGZ Verpleegkundige bcp HBO

Binnen de ggz is de verpleegkundige beroepsgroep de grootste beroepsgroep. Het is daarom noodzakelijk hoogstaande, kwalitatieve zorg te kunnen blijven garanderen en de aansluiting tussen het ggz-werkveld en het beroepsonderwijs te verbeteren. Vanuit deze gedachte heeft GGZ Nederland de opdracht gegeven om deze BCP voor de verpleegkundige in de ggz op opleidingsniveau 5 te ontwikkelen .

Prijs: €10,00

Download Bestel

GGZ Verpleegkundige bcp MBO

Dit beroepscompetentieprofielen geeft een beeld van de beroepsuitoefening in de volle breedte. Binnen de ggz is de verpleegkundige beroepsgroep de grootste beroepsgroep. GGZ Nederland heeft de opdracht gegeven om deze BCP te ontwikkelen voor de verpleegkundige in de ggz op opleidingsniveau 4.

Prijs: €10,00

Download Bestel

Handleiding voor het opstellen van een seksualiteits- en veiligheidsbeleid binnen ggz-instellingen

Deze notitie biedt handvatten voor het maken van een seksualiteits- en veiligheidsbeleid en is geschreven voor de verantwoordelijken voor het seksualiteits- en veiligheidsbeleid binnen ggz-instellingen.

Download

Handreiking Analyseren van agressie incidenten

Van alle veiligheidsincidenten in de ggz wordt agressie het meest gemeld. Vrijwel dagelijks zijn er patiënten en zorgverleners die zich bedreigd voelen of te maken krijgen met verbale of fysieke agressie. Deze Handreiking Analyseren van agressie incidenten is opgesteld in opdracht van de stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg – patiëntveiligheidsprogramma ggz.

Download

Handreiking Beroepsgeheim

Op alle zorgprofessionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld. Niet alle zorgprofessionals weten wat zij mogen doen. Deze handreiking maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor ggz-professionals om het beroepsgeheim te doorbreken. Dit document is bedoeld als praktisch hulpmiddel waarmee GGZ Nederland ggz-professionals wil ondersteunen.

Download

Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Het gezamenlijk product van GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland en KNMG geeft een duidelijk beeld van hoe om te gaan met gegevens. Deze handreiking gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand en gedurende het bemoeizorgtraject en niet over het leveren van bemoeizorg als zodanig.

Download

Handreiking Integrale aanpak Brandveiligheid

In deze handreiking vindt u een korte beschrijving van de wijze waarop u de brandveiligheid binnen uw ggz-instelling gericht kunt verbeteren. Voor veel gg-zinstellingen blijkt dat hard nodig, gezien enkele recente incidenten in de ggz waarbij meerdere slachtoffers vielen. Deze handreiking is uitsluitend digitaal verkrijgbaar.

Download

Handreiking patientenparticipatie vanuit client en familieperspektief

In deze handreiking staat beschreven welke medezeggenschapsrol cliënten- en familieraden kunnen oppakken en hoe zij concreet invulling kunnen geven aan het thema patiëntveiligheid.

Download Bestel

Handreiking risicomanagement in de ggz

Met deze handreiking kunt u gericht aan de slag om risico’s in uw ggz-instelling in kaart te brengen. vervolgens kunt u vaststellen welke risico’s beslist moeten worden voorkomen, welke risico’s moeten worden ingecalculeerd, en welke risico’s kunnen worden verkleind met bepaalde beheersmaatregelen.

Download