Thema's

Handreiking signaleren en melden van (on)veiligheid door clienten en naasten

Deze handreiking is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor stafmedewerkers van ggz-instellingen en cliënten- en familieraden. Met de geboden handvatten, adviezen en instrumenten kunnen zij de inbreng van patiënten en hun naasten versterken.

Download Bestel

Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Download

Handreiking Veiligheidscultuur (VMS)

Deze handreiking is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor ggz-instellingen om de veiligheidscultuur te verbeteren. In deze handreiking staat beschreven waarom een veiligheidscultuur belangrijk is, wat de belangrijkste elementen van veiligheidscultuur zijn, hoe een ggz-instelling zicht krijgt op de veiligheidscultuur en welke interventies er mogelijk zijn om de veiligheidscultuur te beïnvloeden.

Download

Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Steeds vaker zijn bij de zorgverlening aan en de behandeling van een patiënt meerdere zorgverleners betrokken. Een goede samenwerking tussen deze zorgverleners is van groot belang, maar roept ook nieuwe vragen en problemen op. Zo zal er een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling moeten zijn, en is het noodzakelijk dat de betreffende zorgverleners met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Dat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van verantwoorde zorg. De Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (2010) beoogt de randvoorwaarden te expliciteren en te verduidelijken om zorgverleners handvatten te geven voor een goede organisatie van de zorgverlening en patiënten duidelijk te maken wat zij ter zake mogen verwachten. De Handreiking wordt onderschreven door KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, NPCF en GGZ Nederland.

Download

Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg - checklist

Checklist met 13 concrete aandachtspunten bij afspraken over verantwoordelijkheden, behorende bij de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg.

Download

Handreiking VIM, Veilig incidenten melden en analyseren

Deze handreiking is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor ggz-instellingen voor het veilig melden van incidenten (VIM). De landelijke hoofdclassificatie van 9 incidenten vormt de basis van VIM. In deze handreiking besteden we aandacht aan de keuzemomenten voor ggz-instellingen en doen we suggesties voor implementatie van een goed functionerend VIM systeem. Deze handreiking is uitsluitend te downloaden.

Download

Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden, een wegwijzer voor zorgprofessionals

Download

Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen

Dit is een uitgave van GGZ Nederland. Dit document kwam tot stand met medewerking van bestuurders van GGZ Nederland en ggz-instellingen: Peter Dijkshoorn (Accare), Bertine Lahuis (Karakter), Jan Menting (Yulius), Mariëlle Ploumen (RvA-groep Herlaarhof), Jozien Snijders (Parnassia groep), Joep Verbugt (GGZE), Roel Verheul (De Viersprong), Robert Vermeiren (Curium) en Douwina Zwart (GGZ Friesland). Met dank aan het Landelijk Platform GGz, de NJR, UWouderplatform en J. Mierau (onderzoeksleider HeadsUP).

Prijs: €0,-

Download Bestel

Jaarverslag 2012

In het jaarverslag laten we u graag zien waar GGZ Nederland zich in 2012 voor heeft ingezet. 2012 was een jaar dat in het teken stond van het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2013-2014, dé leidraad voor de ggz de komende jaren. In het verslag laten we zien wat er het afgelopen jaar gebeurd is, hoe het bestuurlijk akkoord daar invloed op gehad heeft en wat er nog gedaan moet worden.

Download

Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013 - 2020: De ggz in beweging

Deze meerjarenvisie is mede tot stand gekomen dankzij de input van onze samenwerkingspartners. We hebben intensieve gesprekken gevoerd met brancheorganisaties in de zorg, landelijke en lokale overheden, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, andere financiers en andere landelijke partners. Het resultaat van deze overleggen is leidend geweest voor de keuzes van het bestuur van GGZ Nederland. In deze meerjarenvisie is de richting vastgelegd. De leden hebben gezamenlijk deze richting onderstreept, door het vaststellen van dit document.

Download