Thema's

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Over sommige patiënten moet je praten

GGZ Nederland heeft vanwege het belang van het bestrijden van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld besloten vooruit te lopen op de invoering van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het doel van de Meldcode is om professionals te ondersteunen in het maken van beslissingen omtrent meldingen aan het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Download Bestel

Schematische weergave gegevensuitwisseling bij bemoeizorg

Schematische weergave gegevensuitwisseling bij bemoeizorg, bijlage 4 behorend bij de handreiking 'Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg'.

Download

Sectorrapport ggz 2012 - feiten en cijfers over een sector in beweging

Voor de gezondheidszorg staan grote veranderingen op stapel. De politieke besluiten over overheveling van zorg naar gemeenten en de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben een forse impact op de ggz. Ze bepalen voor de komende jaren (2013-2020) de opdrachten voor de ggz-sector en de branchevereniging GGZ Nederland. In dat kader is het belangrijk te beschikken over de juiste cijfers als uitgangspunt voor beleidskeuzes. In dit sectorrapport vindt u de cijfers over de jaren 2009 – 2012. Omdat ze fungeren als een soort nulmeting voor de veranderingen die momenteel spelen, kunnen we met deze cijfers de ingezette ontwikkelingen in de sector monitoren en evalueren.

Download

Stroomschema anders- of niet-verzekerde zorg, GGZ Nederland, januari 2014

Stroomschema anders- of niet-verzekerde zorg, GGZ Nederland, januari 2014

Download

Tabel behorend bij stroomschema verzekerde zorg - per nationaliteit

Tabel behorend bij stroomschema verzekerde zorg - per nationaliteit

Download

Visiedocument Forensiche Zorg - betere zorg, veiliger samenleving

In dit visiedocument leest u hoe de ambitie om de kwaliteit van de forensische zorg verder te verbeteren de komende jaren vorm krijgt en maakt duidelijk waarvoor de forensische sector staat, waarin deze zorg zich onderscheidt en op welke wijze de sector als ketenpartner wil samenwerken met aanpalende sectoren.

Download Bestel

Visiedocument Jeugd - Een visie op jeugd-ggz: beschikbaar, bereikbaar en in beweging

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Hierdoor bestaat er voor het eerst in de geschiedenis één wettelijke basis voor de hulp aan jeugdigen. De wet beschrijft in hoofdlijnen het hoe, wat en waarom van deze hulp. Dit visiedocument beschrijft de plaats van de jeugd-ggz in het domein van de jeugdhulp. Daarbij laten we zien welke ambities de jeugd-ggz heeft om de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren zo slim en efficiënt mogelijk te organiseren.

Prijs: € gratis

Download Bestel

Z-card - Samenvatting visiedocument Beschikbaar, bereikbaar en in beweging

Deze flyer is een samenvatting van het visiedocument Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging. Een visie op jeugd-ggz (GGZ Nederland, 2014).

Download Bestel

Zorgbrede Governancecode 2010

De brancheorganisaties in de zorg ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN hebben de verantwoordelijkheid genomen om zelf regels op te stellen voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode. Naleving van deze code geldt als lidmaatschapsverplichting voor de aangesloten brancheorganisaties. De zorgbrede governancecode is te downloaden op de website van de BoZ (brancheorganisaties zorg). http://www.brancheorganisatieszorg.nl/governancecode_

1 2 3 4 5