Thema's

Ambulantisering

Ambulantisering is afbouwbeleid van intramurale zorg. In Nederland zijn relatief veel intramurale voorzieningen voor bijna alle vormen van zorg.  Om intramurale voorzieningen te kunnen verminderen, moeten er alternatieven worden gevonden voor vraagstukken op het gebied van wonen, werk, inkomen, dagbesteding, sociale contacten, vrije tijd en zorg. Ambulantisering betekent vooral een andere manier van kijken naar wat iemand nodig heeft om een zo goed en normaal mogelijk leven te kunnen leiden. De intramurale voorziening wordt alleen maar ingezet als er geen (redelijke) alternatieven meer te bedenken of te organiseren zijn.

De afbouw van bedden is zichtbaar in de jaarlijkse Landelijke Monitor Intramurale ggz, die wordt uitgevoerd door het Trimbos Instituut. Ggz-instellingen bouwen de totale beddencapaciteit in de periode tot 2020 fors af, de bedden worden met een derde afgebouwd ten opzichte van 2008.

Betere curatieve ggz door samenwerking

Een sterke generalistische basis-ggz en ondersteuning van huisartsen met een POH-GGZ zullen het gebruik van klinische voorzieningen verminderen. GGZ Nederland verwacht dat versterking aan de basis leidt tot een betere, toegankelijke en betaalbare curatieve ggz. Samenwerking met gemeenten en andere maatschappelijke organisaties is essentieel. Bij ambulantisering staat de patiënt centraal: het gaat om zijn behoeften en zijn wensen en om de kwaliteit van leven. Voor de patiënt is een samenhangend integraal zorg- en ondersteuningsaanbod belangrijk.

Wat doet GGZ Nederland?

De ambulantiseringsafspraak in het Bestuurlijk Akkoord curatieve ggz (2012-2013 en 2014-2017) heeft betrekking op Wlz-bedden en Zvw-bedden. Over het totaal van de intamurale plaatsen is afgesproken dat er in 2020 eenderde minder bedden zullen zijn dan in 2008. De ambulantiseringsafspraak in het Bestuurlijk Akkoord curatieve ggz heeft geen betrekking op de bedden die door DJI, onderdeel directie forensische zorg, worden ingekocht. Voor justitiële zorg is een apart Bestuurlijk Akkoord gesloten, met eveneens een vermindering van intramurale voorzieningen.


Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook op GGZ Connect.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Reactie op artikel AD 'Polsbandjes en houdgreep mogelijk bij dwangzorg psychische patiënt'

Het AD en andere media schetsen een beeld alsof hulpverleners straks onder de nieuwe wetgeving pati... » Lees meer

Altijd passende hulp nodig bij psychische crisis

Mensen in een psychische crisis moeten altijd passende hulp kunnen krijgen. Dat is wat leden van GG... » Lees meer

Steeds vaker wachtlijsten en volle bedden ggz: 'beschikbare middelen ggz moeten ingezet kunnen worden'

Er blijft geld dat bedoeld is voor de ggz over aan het eind van dit jaar, terwijl veel ggz- aanbied... » Lees meer