Thema's

Gedwongen zorg

Wet bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen)

De Wet bopz maakt het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden personen die gestoord zijn in hun geestvermogens en daardoor gevaar veroorzaken tegen hun wil in op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis; ook is het mogelijk door het stellen en naleven van voorwaarden het gevaar buiten de kliniek af te wenden. Onvrijwillige opname is uitsluitend mogelijk als iemand door een psychische of psychiatrische stoornis een gevaar vormt voor zichzelf, voor anderen of voor zijn omgeving. Bovendien moet het zo zijn dat dit gevaar niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden afgewend. Tot slot moet de betrokkene onvoldoende bereid zijn om zich te laten opnemen.

Onder een psychische of psychiatrische stoornis worden psychiatrische aandoeningen, inclusief vormen van verslaving, dementie en verstandelijke beperkingen verstaan. Voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking gelden binnen de Wet bopz afwijkende regels ten opzichte van mensen met een psychiatrische aandoening.

Het doel van de wet is om de patiënten rechtsbescherming te bieden, gezien onvrijwillige opname een grote inbreuk is op een grondrecht: vrijheidsbeneming. De rechter beslist over de vrijheidsbeneming. In geval van spoed doet de burgemeester dit. De Wet bopz regelt de externe (criteria waaraan de patiënt en de situatie moeten voldoen, wil de rechter instemmen met een gedwongen opname) en interne rechtspositie (geheel aan regels inzake de rechten en verplichtingen van een tegen zijn wil opgenomen persoon) van deze patiënten die geen bereidheid tonen tot vrijwillige opname en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Daarnaast regelt de wet enkele aanvullende onderwerpen, zoals de dossiervorming, administratie, de taken van de patiëntenvertrouwenspersoon, de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de officier van justitie.
Voor meer informatie: Toelichting Wet Bopz

Toekomstig: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Het wetsvoorstel verplichte ggz vervangt voor de ggz de huidige Wet bopz. De nieuwe wet gaat uit van (ambulant) behandelen en begeleiden en stelt de gedwongen opname niet langer centraal. De Wvggz is een patiëntvolgende regeling, waar de Wet bopz een locatiegebonden regeling is. De nieuwe wet moet eenvoudiger zijn door de rollen en taken van de verschillende actoren anders te formuleren. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is de keuzevrijheid van de patiënt bij het kiezen van een zorgaanbieder en de zorg die zij willen ontvangen. In bijzondere situaties waarbij de weigering van noodzakelijke zorg ertoe leidt dat de veiligheid van andere burgers in gevaar komt of een persoon niet meer in staat is tot een redelijke waardering van zijn situatie, rust er op de overheid een verplichting om medeburgers en de maatschappij te beschermen. De noodzakelijke zorg zal dan, in het uiterste geval tegen de wil van de patiënt in, verleend worden.

De ontwikkelingen hierin en (re)acties van GGZ Nederland kunt volgen/lezen op GGZ Connect.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Reactie op artikel AD 'Polsbandjes en houdgreep mogelijk bij dwangzorg psychische patiënt'

Het AD en andere media schetsen een beeld alsof hulpverleners straks onder de nieuwe wetgeving pati... » Lees meer

Resultaten van het Dolhuys Manifest

In 2016 heeft een twaalftal ggz-instellingen in het Dolhuys Manifest de ambitie uitgesproken om in... » Lees meer

Maak van gedwongen zorg een succes

GGZ Nederland pleit voor voldoende ggz-expertise in wijkteams zodat mensen met psychische problemen... » Lees meer