Thema's

Transparantie

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren en verantwoording af te leggen aan Zorginstituut Nederland en financiers van zorg, is transparantie noodzakelijk. Dit gebeurt onder andere middels ROM, waarbij op gestructureerde en regelmatige wijze behandelresultaten, cliëntervaringen en veiligheidsaspecten (zogenoemde prestatie-indicatoren) worden gemeten aan de hand van vragenlijsten. Deze gegevens worden gepubliceerd in het Openbaar Data Bestand en staan op de Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland.

ROM

Door middel van ROM krijgen behandelaar en patiënt inzicht in het verloop van de klachten gedurende de behandeling, waardoor helder wordt of de desbetreffende behandeling positief resultaat heeft of niet. Ggz-instellingen leveren de ROM-data aan bij de SBG. SBG ondersteunt de zorgaanbieders in het benchmarken: resultaten van behandeling van de eigen instelling vergelijken met die van andere instellingen. Op die manier kunnen instellingen inzicht verwerven in hoe ze ten opzichte van elkaar presteren en hoe ze van elkaar kunnen leren om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast zorgt SBG namens de ggz-instellingen voor de verplichte aanlevering van bepaalde data aan het Zorginstituut Nederland, in het kader van kwaliteit en transparantie.

Prestatie-indicatoren

De eerder genoemde prestatie-indicatoren op de Transparantiekalender bestaan uit effectiviteits-, cliëntervarings- en veiligheidsindicatoren. Middels het uitvragen van deze gegevens bij zorgaanbieders (via SBG) kan zowel het Zorginstituut Nederland als de Inspectie voor de Gezondheidzorg toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Meer informatie over de prestatie indicatoren is te vinden op de website van Akwa GGZ.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland vindt het belangrijk dat kwalitatief goede en doelmatige zorg wordt geboden. Het continue proces van kwaliteitsverbetering is hierin van belang. GGZ Nederland is daarom één van de partijen die  bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie van ROM-meetinstrumenten en CQ-indexen (cliëntervaringslijsten). Daarnaast steunt GGZ Nederland het uitgangspunt dat ROM-uitkomsten de cliënt moeten kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes m.b.t. de –voor hem of haar–  best passende en effectieve vorm van behandeling.

Sinds 2006 hebben vijf ggz-instellingen in samenwerking met GGZ Nederland en IGZ ‘Argus’ vormgegeven. Naast het uitvragen van de prestatie-indicatoren is het registreren van het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen van belang. Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in ggz-instellingen staat de afgelopen jaren ter discussie. Er is een groeiend besef dat dit soort maatregelen niet altijd goed passen binnen kwalitatief goede en veilige zorg. De Argus-dataset registreert landelijk hoe vaak en wanneer er vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast in Nederland. De data uit Argus kunnen gebruikt worden bij het evalueren van de inzet van deze maatregelen.


Praat mee over transparantie op GGZ Connect.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Aanlevering ROM-gegevens

Huidige ROM-gegevens zijn zodanig bewerkt dat deze niet tot een persoon te herleiden zijn. Door een... » Lees meer