Thema's

VIPP GGZ

LinkedIn, Website GGZ NL &Connect inschrijving VIPP GGZ

Inschrijving VIPP GGZ start op 1 mei, nulmeting in april

Vanaf 1 mei tot 1 juli 2018 kunnen ggz aanbieders zich inschrijven om gebruik te maken van de VIPP regeling voor ggz.

Deze regeling gaat over het stimuleren van eHealth, het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

De start van de inschrijving is een maand verschoven, omdat de publicatie van de regeling ook een maand is opgeschoven.

Aanmelding geschiedt op basis van een nulmeting (die in april wordt uitgevoerd) en een aanvraagformulier. In maart ontvangen de bestuurders van de ggz instellingen die in aanmerking komen voor de subsidie een oproep voor het deelnemen aan de nulmeting. De nulmeting betreft een online vragenlijst waarin de instelling wordt gevraagd naar de stand van zaken in hun instelling ten aanzien van bijvoorbeeld het gebruik van eHealth, de wijze van vastleggen van patiëntgegevens en het elektronisch versturen van recepten naar de algemeen apotheek. Zodra het aanvraagformulier gereed is, zullen we deze ook verspreiden. Toetsing van het behalen van de doelen gebeurt achteraf middels een audit in de eerste twee kwartalen van 2020. Per module wordt een vast subsidiebedrag uitgekeerd bij het behalen van het resultaat. Deelnemende aanbieders moeten ook zelf een investering doen. De hoogte van de subsidie is maximaal  50% van de gecalculeerde uitgaven.

De regeling kent een andere procedure dan die u wellicht gewend bent.  Aanmelding geschiedt niet op basis van een projectplan met een urenbegroting. Er zal ook geen urenverantwoording achteraf plaatsvinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne Schulten via info@vipggz.nl.


Vooraankondiging VIPP GGZ

Op 12 december 2017 was de startconferentie van @PATIENTconnect. Tijdens deze conferentie heeft GGZ Nederland de visie @PATIENTconnect, ‘Hoe informatiebeleid in de ggz zich concentreert op waarde voor de patiënt’, aangeboden aan de secretaris-generaal van VWS. Het ministerie van VWS heeft voor 2018-2019 50 miljoen euro beschikbaar gesteld binnen een subsidieprogramma voor de versterking van eHealth en informatievoorziening in de ggz. Dit is het bedrag dat uit de onder uitputting van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt teruggegeven aan de ggz. Deze visie is de opmaat tot het subsidieprogramma VIPP GGZ en lijkt in grote mate op de VIPP-regeling voor de ziekenhuizen. Er wordt momenteel hard gewerkt om deze subsidieregeling vorm te geven. Op aangeven van VWS is de publicatiedatum in de Staatscourant van de definitieve regeling verschoven van 1 maart naar 1 april 2018.

De ggz zet in op waardegedreven zorg; dit betekent dat behandelingen zoveel mogelijk waarde toevoegen voor de patiënt. Het programma VIPP GGZ draagt bij aan de invulling van deze visie. De focus ligt op de implementatie en gebruik van bestaande toepassingen en standaarden. De regeling bestaat uit een aantal modules:

  • Patiënt & eHealth: het doel van deze module is de inzet van eHealth te stimuleren en de uitkomsten van de eHealth modules te tonen in het elektronisch patiënten dossier.
  • Patiënt & Informatie: het doel van deze module is dat patiënten de beschikking krijgen over informatie uit hun eigen dossier conform een afgesproken standaard (zorginformatiebouwstenen).
  • Patiënt & Medicatie: het doel van deze module is de medicatieveiligheid te vergroten en te ondersteunen, door het digitaal aanbieden van de voorgeschreven medicatie als vooraankondiging en/of recept, het aanbieden van een actueel medicatieoverzicht aan de patiënt, en het verifiëren van actuele medicatie voorafgaand aan het voorschrijven van medicatie.

Daarnaast worden vanuit de regeling een aantal centrale initiatieven opgepakt. Zoals de ontwikkeling van zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) voor het eenduidige vastleggen van patiëntinformatie, de ontwikkeling  van een website waarop eHealth modules/apps voor de ggz worden gebundeld en beoordeeld en het organiseren van benodigde software-aanpassingen voor het realiseren van de hiervoor genoemde modules. Ook is er binnen de regeling ruimte voor het inschrijven op vouchers voor het realiseren van innovaties en regionale samenwerking in ketens en netwerken.

Ggz-aanbieders kunnen zich vanaf 1 april 2018 tot 1 juni 2018 inschrijven om gebruik te maken van deze regeling die loopt tot 1 januari 2020. Inschrijving geschiedt op basis van een nulmeting (die in maart wordt uitgevoerd) middels een aanvraagformulier. Toetsing van het behalen van de doelen gebeurt achteraf middels een audit. Per module wordt een vast subsidiebedrag uitgekeerd bij het behalen van het resultaat. Deelnemende aanbieders moeten ook zelf een investering doen. Europese regels schrijven voor dat de overheid hooguit 50% van de investering mag subsidiëren.

Deze regeling biedt ggz aanbieders de (financiële) opstap om de toepassing van eHealth, het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan de patiënt voor meer eigen regie, (verder) te implementeren. Ook geeft de regeling een impuls aan medicatieveiligheid. Het is belangrijk om nu al te starten met de voorbereidingen voor deelname aan de regeling. Om straks in te kunnen schrijven heeft uw organisatie een relatienummer bij het DUS-i nodig (https://www.dus-i.nl/). Indien u deze nog niet heeft zou u deze alvast aan kunnen vragen. Dit verkort de aanvraagprocedure. De doorlooptijd van de regeling is relatief kort: tot 1 januari 2020.

Voor vragen over het programma kunt u zich richten tot programmasecretaris Anne Schulten  info@vippggz.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Website VIPPGGZ.nl live

Vanaf heden is de site www.vippggz.nl live. Neem een kijkje op de site voor het laatste nieuws... » Lees meer

x