Thema's

Zorgverzekeringswet

Alle geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg die gericht is op genezing valt onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Er is één uitzondering: verblijf in een ggz-instelling valt alleen de eerste drie jaar onder de Zorgverzekeringswet. Is een langer verblijf nodig, dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Bekostiging

Sinds 1 januari 2014 is de basis-ggz ingevoerd. De Nza heeft daar beleidsregels en tarieven voor vastgesteld. De ggz is vanaf toen verdeeld over drie onderdelen:

  • Huisartsenzorg met ondersteuning van de POH-GGZ;
  • Generalistische basis-ggz;
  • Gespecialiseerde ggz.

Verwijzingen

In algemene zin geldt dat er wel publieke (landelijke) regelgeving is over wie de verwijzer voor de basis ggz of de gespecialiseerde ggz mag zijn. Zorgverzekeraars kunnen hierop aanvullende- / beperkende voorwaarden stellen in de contracten die ze sluiten met zorgaanbieders. Voor verzekerden gelden de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Zie het verwijsmodel in de bijlagen.

Materiële controle

De basis is het wettelijk kader in de Zvw (art. 87 en 88), de WMG (art. 68a, 35 en 36), BW (boek 7, titel 7:457) en de Wbp (art. 16 en 21). De Regeling Zorgverzekering werkt de materiële controle verder uit. De zorgverzekeraars hanteren de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars met bijbehorend Protocol Materiële Controle 2011. De Gedragslijn komt overeen met de Regeling Zorgverzekering. Het protocol en de gedragscode zijn te vinden in de bijlagen.

Zorgvraagzwaarte

De zorgvraagzwaarte-indicator staat op de factuur. Het ministerie  VWS is van mening dat het advies van het CBP voldoende ruimte geeft voor het opnemen van deze informatie op de declaratie van de individuele patiënt. Een wettelijke regeling is daarbij één van de randvoorwaarden, vandaar dat deze nu is gemaakt. De indicator heeft onvoldoende zeggingskracht op individueel patiëntniveau. Informatie op dat niveau is niet zinvol.

Zelfonderzoek 2015

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben afspraken gemaakt over het Zelfonderzoek curatieve ggz 2015. Het doel van het onderzoek is om controles voor de curatieve ggz op een meer effectieve en efficiënte wijze uit te kunnen voeren. Het Zelfonderzoek houdt in dat de deelnemende ggz-aanbieder de eigen declaraties toetst op een aantal specifieke controlepunten. Dit gebeurt aan de hand van een vooraf gezamenlijk gedefinieerd toetsings- en normenkader.

Wat doet GGZ Nederland?

Voor gespecialiseerde ggz is de ‘Diagnose Behandel Combinatie’ (DBC)-systematiek van toepassing. GGZ Nederland heeft voor leden en stakeholders het visiedocument DBC ggz beschikbaar gesteld. Bovendien heeft GGZ Nederland een factsheet ontwikkeld over de zorgvraagzwaarte, te vinden in onderstaande bestanden.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars werken samen aan horizontaal toezicht

GGZ Nederland  en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een gezamenlijk project voor de invo... » Lees meer

Advies RVS: de zorgrelatie centraal

GGZ Nederland sluit zich aan bij de analyse van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS... » Lees meer

Implementatie nieuwe regelgeving Zorgverzekeringswet

Elk jaar worden de op 1 juli nieuwe regels voor registratie en facturatie van zorg vallend onder de... » Lees meer